Windows Explorer

I Izgled

Dijelovi prozora Windows Explorera:

  1. Linija menija
  2. Toolbar - sadrži najčešće potrebne funkcije za rad
  3. Adresno polje – pokazuje adresu aktivitranog foldera
  4. Explorer bar – Stablo Windows explorera, na lijevoj strani
  5. Folder lista – na desnoj strani
  6. Status bar

Na lijevoj strani prozora je ''stablo Windows explorera'' koji pokazuje sve foldere, odnosno direktorije, koji se nalaze na računaru.

''+'' koji se nalazi pored foldera znači da se unutar njega nalazi još podfoldera, koji nisu otvoreni. Klikom na znak pokazuju se preostali folderi.

'''' pored foldera označava da je njegova sadržina već pokazana na stablu. Klikom na znak folder se zatvara.

Folderi koji stoje bez ikakvog znaka sadrže samo fajlove ili su prazni.

Klikom na folder on se otvara na desnoj strani prozora i prikazuje se njegova sadržina, zajedno sa fajlovima koji se nalaze u njemu. Otvoren folder je aktivan folder, dok je zatvoren neaktivan.