Abc Logika
O projektu

Predmet Logike obuhvata odnos između riječi, stvari i misli. U razgovor se ne mogu unijeti stvari već umjesto njih upotrebljavaju se imena kao simboli. Potpune sličnosti između imena i stvari nema. Imena su ograničena brojem, a stvari su neograničene. Više stvari nužno moraju biti označene jednim imenom što sve uzrokuje greške u mislima, koje su odmah vidljive u govoru. Govor, jezik naše misli čini dostupne drugima i Aristotel je smatrao da je on neodvojiv od misli. Iz tog odnosa se izvodi određenje istine i zadatak logike da putem mišljenja sigurno vodi istini koju traže sve nauke i oblasti djelovanja. Moderne tehnologije olakšale su življenje, a Abc Logika treba pokazati kako se uz pomoć tutorijala mogu unaprijediti sve faze učenje ovog predmeta što je vidljivo na primjeru jedne nastavne lekcije (slika 1.) i samim tim doprinijeti razvoju logike da put u suštinu bude lak i prohodan. Kompleksni predmet Logike, podijelio se na cjeline- Uvod u logiku, Pojam, Sud i Zaključak kako je nastavnim planom i programom predviđena obrada zadatog gradiva. One se uz Abc tutorijale predstavljaju novim analizama uz sliku, opis i pitanje. Učenik slobodno oblikuje vlastite konotacije i uči da može usvojena znanja pretvarati u ispravna djelovanja, a ne kao do sada da ona nestaju poslije vrednovanja. Ne čeka se promjena udžbenika da bi se uvele novine u realizaciji sadržaja.


Slika 1. Izgled jedne lekcije „Abc Logika“


Pamćenje kao bitna faza učenja sa Abc tutorijalima realizuje se jednim klikom na dio koji se želi ponoviti i vježba se sve dok se ne zapamti. Učenje njenih sadržaja uvijek je bilo povezano sa napornim pamćenjem pravila kao u pravopisu i gramatici i stoga su je pratile negativne konotacije ''napamet učenja''.Slika 2. Primjer jednog pitanja iz 
QUIZ-TEST modula „Abc Logika“

Provjera gradiva je uz QUIZ-TEST modul, pružila učenicima stalno prisutnog procjenitelja gradiva, i nepristrasno ocjenjivanje, nešto što se najčešće odlagalo, a ispitivačima je bio nezahvalan dio rada. Predavač oblikuje pitanja, a svako pitanje sa Abc Logikom ima link na teorijski dio, za samostalno učenje. 
Cilj Abc Logike je da unaprijedi obrazovanje omogući mišljenju da i dalje bude vodič u mjesto istine čija suština danas udobno boravi u tehnici i da pokaže kako joj ne prijeti kraj već je odraz duha vremena sa svim njegovim ambivalentnostima.