ACCESS MMX
Vrste podataka - Pravila unosa podataka /VALIDATION RULE/ i poruka o unosu podataka /VALIDATION TEXT/
 

ACCESS olakšava ispravan unos podataka korišćenjem tipova podataka i definisanjem pravilim za unos vrijednosti /VALIDATION RULE/. Pored ovoga ACCESS izvještava korisnika ako je unos neispravan /VALIDATION TEXT/. Oba polja se nalaze u GENERAL kartici.

Primjeri korišćenja pravila /VALIDATION RULE/ i izvještavanja /VALIDATION TEXT/.

Validation Rule (pravilo za provjeru ispravnosti podatka)

Unesite izraz kojim se ograničavaju vrijednosti koje se mogu unijeti u polje

TEXT: Samo termini sa prvim slovom A.

Like "A*"

Poruka: Početno slovo mora biti A

TEXT: Za pol su M - muški i Ž - ženski.

Like "M" or "Ž"

Oznaka za pol je M ili Ž

TEXT: Za ime. Može imati dva imena sa razmakom ali neće prihvatiti specijalne znakove.

Is Null Or Not Like "*[!a-z OR "" ""]*"

Dodaj poruku: Samo slova i razmak su dozvoljeni

DATA/TIME: Vremenski interval:

Between #1.1.2019# And #15.3.2020#

DATA/TIME: Vremenski interval /Druga sintaksa za isti interval./:

>=#1.1.2019# <= #15.3.2020#

DATA/TIME: Datum mora biti prije ili današnji dan.

<=now()

Poruka: Datum mora biti prije i današnji

CURRENCY:Cijena nemože biti negativna.

Isto je i sa količinom (>=0)

>=0

Cijena nemože biti ngativna

CURRENCY:Iznos Treba ograničiti npr:

Isto je i sa količinom (>=0)

Between 0 And 10000

Pruka: Iznos je između 0 i 10.000

NUMBER: Ocjena je u intervalu od 1 do 5.

>=1 And <=5

Poruka: Ocjene su od 1 do 5

e-mail adresa: Nisu dozvoljeni specijalni znaci.

Is Null OR ((Like "*?@?*.?*") AND (Not Like "*[ ,;]*"))

Mail adresa počinje slovom i sadrži @.

   

Validation Text (provjera valjanosti texta)

Unesite tekst poruke o grešci koji se prikazuje kada unesete nedozvoljenu vrijednost. Otkucati tekst koji opisuje ograničenje.
Primjeri su navedeni pod "Poruka".

 


Slika 1. Lista polja /FIELD LIST/ i lista svojstava polja /FIELD PROPERTIES/

Vrste podataka - Broj /DATA TYPE - NUMBER/, postupak:

  1. HOME TAB.
  2. VIEWS grupa.
  3. DESIGN VIEW dugme .
  4. DESIGN VIEW opcija.
  5. Izabrati polje FIELD.
  6. Izabrati tip podataka /DATA TYPE/.
  7. FIELD PROPERTIES.
  8. Izabrati granice: VALIDATION RULE polje.
  9. Izabrati poruku u slučaju pogrešnog unosa VALIDATION TEXT.
  10. Kraj.

Index