abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Binarni sistem /BINARY SYSTEM/

Binarni brojni sistem

Cifre binarnog brojnog sistema su 0 i 1. BINARY DIGIT binarna cifra ili bit ima samo vrijednosti ili 1 ili 0.

Osam bit čini jedan bajt /BYTE/.

Vrijednosti bajta su (ima ih 256 za 8 bita):

00000000
00000001
00000010
00000011
00000100
......
11111101
11111110
11111111

Bit ima veće jedinice : 

 • bit.
 • Kilobit
 • Megabit
 • Gigabit
 • Terabit

Bajt i bit imaju veće jedinice : 

 • bajt.
 • Kilobajt
 • Megabajt
 • Gigabajt
 • Terabajt

Za prenos se korisiti mjerna jednica bita u sekundi /BITS PER SECUND /bps ili veće jedinice

 • Kbps,
 • Mbps,
 • Gbps.

Binarni brojni sistem


Jednocifren binaran broj (0,1)

Binarni brojni sistem Dekadni brojni sistem
0 0
1 1

21 = 2 kombinacije - broja


 

Dvocifren binaran broj (00,01,10,11)

Binarni brojni sistem Dekadni brojni sistem
00 0
01 1
10 2
11 3

22 = 4 kombinacije - broja


 

Trocifren binaran broj (000,001,010,..,110,111)

Binarni brojni sistem Dekadni brojni sistem
000 0
001 1
010 2
011 3
100 4
101 5
110 6
111 7

23 = 8 kombinacija - brojeva

1 bajt = 8 bita, 28 = 256 kombinacija - brojeva

Provjera >>

Index