abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Uloga i značaj računarstva i informatike

Kroz čitavu svoju istoriju , ljudi su bili prinuđeni da vrše različita izračunavanja i obradu informacija dobijenih iz svijeta koji ih okružje.Obim i složnost ovih izračnavanja neprekidno su se povećavali, a manuelno izračunavanje, u kojem je čovjek osnovno sredstvo, ima dva velika ograničenja:

  1. čovjekova brzina je veoma ograničena
  2. čovjek pokazuje sklonost ka pravljenju grešaka

U procesu izračunavanja ljudi koriste razna pomoćna sredstva. Ta sredstva su se razvijala i usavršavala da bi sredinom dvadesetog vijeka dovela do pojave računara.

Računar je uređaj koji samostalno obavlja obradu podataka na osnovu unesenog programa.

Računar je uređaj sastavlјen od različitih elektronskih uređaja. Osnovna karakteristika računara je da ima mogućnost izvršavanja različitih programa koji omogućavaju da se on po potrebi koristi za poslove različite namјene. Osim izvršavanja programa koji ga vode, računar ima sposobnost trajnog pamćenja velike količine organizovanih podataka (brojeva, teksta, slika, zvučnih i video zapisa itd), tako da se, osim za direktno dobijanje rezultata, njegovi kapaciteti koriste za čuvanje i obradu podataka (pisama, arhiva, slika, tabela itd). Kapaciteti računara se istovremeno koriste i za čuvanje programa na hard disku ili nekom od eksternih diskova, od kojih se svaki može po želјi aktivirati. Zbog toga je računar u svakom trenutku spreman da na vašu komandu počne da obavlјa specifičan posao.

Računar je uređaj opšte namjene koji je postao neophodna alatka velikog broja kako pojedinaca tako i organizacija. Zbog velikog broja programa i aplikacija koje sadrže računari novije generacije, posao se obavlja efikasnije i urednije nego pomoću papira i olovke. Pri tome se svi dokumenti i drugi podaci mogu pouzdano čuvati u elektronskom obliku na računaru ili na različitim vrstama diskova, tako da su uvek ponovo dostupni za pregled, izmjene i ponovnu upotrebu.
Primjena računara, a samim tim računarstva i informatike je veoma rasprostranjena u svim oblastima savremenog života.
Računarstvo je nauka koja se bavi proučavanjem teoretskih osnova informacije i računanja, te njihovim implementacijama i primjenama u računarskim sistemima.
Nabrojaćemo neke oblasti primjene računara:
• Unošenje različitih tekstova (pisama, knjiga, blogova i slično)
• Tehničko projektovanje, grafičko dizajniranje i crtanje
• Izrada tabela i grafikona, modeliranje i statističke analize podtaka
• Obrada velikih količina podataka bilo koje vrste
• Kontrola rada različitih uređaja i mašina
Postoje na stotine hilјada programa specijalizovanih za razne aktivnosti: vođenje knjigovodstva, učenje, enciklopedije na računaru, telefonski imenici i adresari, planiranje kućnog budžeta, pa i igrice za zabavu i opuštanje.
Jedna od prednosti računara je povezivanje velikog broja pojedinačnih računara u jedinstveni
sistem - računarsku mrežu. Umreženi računari uopšte ne moraju da budu fizički blizu, već se svaka jedinica može nalaziti u drugoj prostoriji, pa čak i različitom gradu ili kontinentu, dok se ova veza održava preko telefonskih linija ili na neki drugi način (podzemni kablovi, satelitske veze). Sa drugim računarima u mreži razmjenjuju se poruke, programi, dokumenta i drugi podaci, pa korisnik ima na raspolaganju sve informacije koje postoje na sistemu. Tako banke, turističke agencije i druge insitucije mogu da u svojim poslovnicama na terenu održavaju ažurno stanje, a poslovni lјudi i korisnici iz kuće imaju preko globalne svjetske mreže koja se zove Internet pristup svima koji preko nje prezentuju informacije o sebi širom svijeta. Pomoću računara u mreži može se ostvarivati potpuna kontrola procesa proizvodnje sa jednog mesta. Timovi stručnjaka iz raznih oblasti mogu raditi na raznim projektima, a ne moraju biti na jednom mjestu. Računari u mreži mogu biti angažovani u kontroli saobraćaja ili obezbjeđivanju objekata, a mogu biti i sastavni dio sistema obrazovanja (učenici i nastavnici ne moraju dolaziti u specijalizovanu ustanovu - školu da bi se proces obrazovanja ostvarivao)

Index