abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Ulazno-izlazni uređaji /IO DEVICES/

Ulazno-izlazni uređaji /IO DEVICES/:

TOUCH SCREEN

Sloj koji sadrži električni naboj se postavlja na staklo monitora. Kad korisnik prstom dodirne ovaj naelektrisani sloj dio opterečenja prelazi na korisnika tako da se električni naboj smanjue. Ovo smanjenje se mjeri u svakom uglu monitora. Računar na osnovu razlike naboja pojednih uglova izračunava mjesto dodira.

MODEM

Modem pretvara digitalne signale iz računare u analogne signale i predaje ih na telefonsku liniju. Takođe, modem dobijene analogne signale pretvara u digitalne signale i predaje računaru. Na ovaj način se povezuju računari putem telefonske linije (međusobno ili na Internet).

 

Index