abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Pitanja 1 /QUESTIONS1/

Bit je
Bajt /BYTE/ ima samo vrijednosti ili 1 ili 0
Bit /BIT/ ima samo vrijednosti ili 1 ili 0
Binarne cifre su 
KB je
Kb je
bps
Mbps je
Cjelina koju zajedno čine hardver i softver se zove
Prenosivi se odnosi na
Računar se dijele na.
Kako se zove glavni čip u računaru:
Fizičke komponente računara (tastatura, monitor, kučište, miš, itd...) jednim imenom se zovu
CD drive je dio računarskog sistema
CD-ROM  je dio računarskog sistema
USB je dio imena.
Termin "Odjaviti" je povezano sa
Programi i podaci na disku, stiku se čuvaju u:
Kako se zove pritisak taster miša:
Kako se zove uzastopni pritisak taster miša:
WINDOWS je

Dio za uvježbavanje >>

Index