Ulaz podataka /DATA ENTRY/
Upis podataka u celiju /DATA ENTRY into cell/

Korisnik može podatke unosti direkno u ćeliju.

Upis podataka u celiju /DATA ENTRY into cell/, postupak:

  1. Izabrati aktivnu ćeliju (mišem ili CTRL+G pa upisati adresu čelije);
  2. Kucanjem sa tastature upisati sadržaj ćelije.;
  3. Kraj.

Napomena o tasterima tastature:
    Pritiskom na TAB taster mijenja se aktivna ćelija /ACTIVE CELL/ - i prelazi na slijedeću ćeliju.
    Pritiskom na ENTER taster se završava unos podataka u ćeliju i završava promjena sadržaja aktivne ćelije /ACTIVE CELL/.
     Tasteri sa stralicama se koriste da promjene aktivnu ćeliju /ACTIVE CELL/.

Upis i brisanje podataka /DATA ENTRY/    Index