Tip podataka - tekst /DATA TYPE-TEXT/

Kad pri pisanju broja uz cifre dodadamo i bilo koji znak tad broj automaski prelazi u teskt, tj tekstualn tip podataka. Podatak koji sadrži specijalne znakove je takođe tekstualan tip podataka.

Tip podataka - tekst /DATA TYPE-TEXT/, postupak:

  1. Tekst /TEXT/ .
  2. Kraj.

Napomena o tasterima tastature:
    Pritiskom na TAB taster mijenja se aktivna ćelija /ACTIVE CELL/ - i prelazi na slijedeću ćeliju.
    Pritiskom na ENTER taster se završava unos podataka u ćeliju i završava promjena sadržaja aktivne ćelije /ACTIVE CELL/.
     Tasteri sa stralicama se koriste da promjene aktivnu ćeliju /ACTIVE CELL/.

 

Upis i brisanje podataka /DATA ENTRY/    Index