Functions
Najmanja vrijednost /MIN/

Funkcija MIN nalazi i ispisuje najmanju vrijednost u selekovanoj grupi ćelija. Funckija MIN je statistička funkcija.


Slika 1. Najmanja vrijednost /MIN/

Najmanja vrijednost /MIN/, postupak:

  1. Izabrati ćeliju za ispis najmanju vrijednosti.
  2. Klik na dugme dodavanja funkcija /INSERT FUNCTION/ .
  3. STATISTICAL opcija u padajučoj listi kategorija.
  4. Izabrati MIN funkciju.
  5. OK dugme
  6. Odrediti područje (skupina ćelija).
  7. OK dugme
  8. Kraj.

Functions    Index