abc EXCEL 2010 - test - izbor

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 24/09/2021 17:38:06
Trajanje: 0/0 0:0:0

Komanda Replace nalazi se u traci HOME TAB, i koristi se:
Za brisanje sadržaja dokumenta
Za zamjenu karaktera ili riječi u dokumentu (fajlu)
Za zamjenu redova i kolona
Za premještanje ćelije u drugi dokument