EXCEL - Funkcije I
COUNTIF  153

Iskopirati Sadržaj (desna tabela) i urediti:

R.br. Aktivnost Sadržaj

1.

Kopirati sadržaj u EXCEL (gornja lijeva ćelija je A1).

Ime Pol Grupa Bodovi
Petar M 1 12
Cica Ž 2 16
Lazar M 2 11
Mara Ž 1 15
Lazar M 2 15
Petar M 1 10
Cica Ž 2 11
Petar M 1 10
Aja Ž 2 16
Marko M 2 19
Cica Ž 2 19
Mara Ž 1 20

2.

Izračunati koliko puta je bodova osvijala svaka osoba pojedinačno.

Koristii COUNTIF >> ili >>

3.

Izračunati koliko puta je bodova osvijala svaka grupa pojedinačno.

Koristii COUNTIF >> ili >>

4.

Izračunati koliko puta su bodova osvijali po polovima.

Koristii COUNTIF >> ili >>