FORMAT CELLS dijalog prozor
FONT

FONT, postupak:

  1. Označiti ćeliju (grupu celija).
  2. FORMAT meni.
  3. CELLopcija.
  4. Otvara se FORMAT CELLS dijalog prozora.
  5. FONT TAB.
  6. FONT SIZE (8, 9, 10,...,72).
  7. FONT STYLE izabor stila fonta (normal /NORMAL/, koso ITALIC/, masno /BOLD/).
  8. FONT COLOR izbor boje.
  9. Kraj.

N a p o m e n a : Ostali parametri FONT-a eksponent, indeks, uzorak...

Format cell    Index