FLASH
Kreiranje MOTION TWEEN 1

Kod kretanja tipa MOTION TWEEN objekat se kreće od jedne do druge ključne tačke.

  Kreiranje MOTION TWEEN, postupak:
 1. Nacrtati objekat
 2. SELECT
 3. RIGHT MOUSE
 4. CONVERT TO SYMBOL opcija
 5. GRAPHICS dugme opcije
 6. Klik na zadnji KEYFRAME na TIMELINE
 7. F6 funkcionalno dugme
 8. DRAG & DROP premjestiti objekat na novo mjesto
 9. Klik na FRAME u TIMELINE (ne na prvi ili zadnji)
 10. RIGHT MOUSE
 11. CREATE MOTION TWEEN
 12. ENTER dugme na tastaturi za provjeru kretanja
 13. Kraj

Index