FLASH
Kretanje elektrona

Kreirati kruga kao putanju i elektoron. Koristeći naredbu ROTATE kreirati kretanje elektorna.
tocak

Kretanje elektrona, postupak:

  1. Kreirati krug (plavi).
  2. Kreirati elektron.
  3. Kreirati MOTION TWEEN.
  4. Izabrati prvi frejm.
  5. PROPERTIES.
  6. ROTATE padajuća lista.
  7. Izabrati
  8. CCW - Smjer suprotak kretunju kazaljke na satu /COUNTERCLOCKWISE DIRECTION/.
  9. ENTER dugme - provjera .
  10. Kraj.

Index