FLASH
Rotacija pa stoji

Prvi dio je rotacija (tipa MOTION) zatim ostaje u istom mjestu .
 

Dva kretanja tipa MOTION u istom sloju, postupak:

  1. Napraviti prvi MOTION.
  2. Rotacija;
  3. Podesiti osu rotacije (strelicama na tastaturi) duži;
  4. F5 funkcionalna tipka ostaje u mjestu;
  5. Kraj.
N a p o m e n a: Po potrebi napraviti novu rotaciju F6 pa MOTION
 

Index