Orijentacija stranice /PAPER ORIENTATION/
Dijalog prozor

Opcija Landscape u MS Word-u, označava horizontalnu orijentaciju dokumenta, a opcija PORTRAIT vertikalnu orijentacija dokumenta.

Slika 2. Portret /PORTRAIT/

Slika 3. Pejzaž /LANDSCAPE/

Orijentacija stranice /PAPER ORIENTATION/, postupak:

  1. FILE meni.
  2. PAGE SETUP opcija.
  3. PAGE SETUP dijalog prozor.
  4. SLIDES dugme opcija
  5. Orijentacija /ORIENTATION/ izabrati:
    - Portret /PORTRAIT/
    - Pejzaž /LANDSCAPE/
  6. Kraj.

    Index