Štampanje /PRINT/

Štampanje /PRINT/ iz PRINT dijalog prozor pruža više mogućnosti izbora načina štampnja. Padajuća lista PRINTER NAME se koristi za izbor printera na koji se štampa. PRINT dijalog prozor je prikazani na slici:


Slika 1. PRINT dijalog prozor

Može se izabrati cio ili dio dokumenta za štampanje:

Štampanje /PRINT/, postupak:

  1. FILE meni.
  2. PRINT opicja.
  3. PRINT dijalog prozor.
  4. Izabrati parametre.
  5. Kraj

    Index