abc Microsoft WINDOWS 7
Elektronski priručnik
Autor: Željko B. Grbić i saradnici

WINDOWS 7 je proizvod MICROSOFT najrasprostranjeniji je operativni sistem za PC računare.


 

abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

  1. dio Uvod u WINDOWS
 1.    Uvod u WINDOWS
 2.    Istorijat razvoja računarskih sistema
 3.    Osnovne odlike WINDOWS-a

 4. Uključenje i isključenje računara
 5.    Uključenje računara

 6. DESKTOP
 7.    DESKTOP
 8.    Ikone na DESKTOP-u

 9. Miš /MOUSE/
 10.    Mišš /MOUSE/
 11.    Premještanje objekta mišem

 12. Isključenje računara
 13.    Isključenje računara /SHUT DOWN/
 14.    Isključenje računara - Interaktivno
 15.    Ponovno startanje računara /RESTART/

 16. 2. dio Startanje - otvaranje aplikacije
 17.    Start aplikacije
 18.    CALCULATOR
 19.    CALCULATOR - Interaktivno
 20.    Startanja aplikacije NOTEPAD - Start meni, ALL PROGRAMS opcija
 21.    Startanja aplikacije NOTEPAD - Opcija Start menija
 22.    Startanja aplikacije NOTEPAD - Opcija Start menija 2
 23.    WORDPAD
 24.    WORDPAD - Interaktivno
 25.    PAINT
 26.    PAINT - Interaktivno

 27. Linija statusa /STATUS BAR/
 28.    Prikaz aplikacija koje se izvode u pozadini

 29. Upravljanje poslovima /TASK MANAGER/
 30.    Upravljanje poslovima /TASK MANAGER/

 31. Aktivne i neaktivne aplikacije
 32.    Aktivna i neaktivne aplikacije
 33.    CALCULATOR, WORDPAD i PAINT 1
 34.    CALCULATOR, WORDPAD i PAINT 2

 35. 3. dio ELEMENTI WINDOWS-a (prozor, ikona, dijalog prozor i meni)

  Organizacija WINDOWS-a
 36.    Elementi WINDOWS-a

 37. Prozor
 38.    O prozoru /WINDOW/
 39.    Dijelovi prozora
 40.    Prikaz linije alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/ ispod trake /RIBBON/-a /SHOW QUICK ACCESS TOOLBAR BELOW THE RIBBON/
 41.    Prikaz linije alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/ iznad RIBBON-a /SHOW QUICK ACCESS TOOLBAR ABOVE THE RIBBON/
 42.    Padajući meni /DROP DOWN/ meni
 43.    Uvećanje i smanjivanje prikaza dokumenta /ZOOM/
 44.    Linija alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/

 45. Dugmad za promjenu veličine prozora /SIZING BUTTONS/
 46.    SIZING BUTTONS
 47.    SIZING BUTTONS - Interaktivno
 48.    Smanjenje - minimizacija prozora /MINIMIZE/ 1
 49.    Smanjenje - minimizacija prozora /MINIMIZE/ 2
 50.    Uvečanje - maksimizacija prozora /MAXIMIZE/
 51.    Zatvaranje prozora CLOSE dugme /CLOSE BUTTON/ 1
 52.    Zatvaranje prozora CLOSE dugme /CLOSE BUTTON/ 2

 53. Promjene veličine prozora /RESIZE WINDOW/
 54.    Promjene veličine prozora (okvir i ugao prozora) /RESIZE WINDOW/
 55.    Smanjenje horizontalne veličine prozora /RESIZE WINDOW/ 1
 56.    Povećanje horizontalne veličine prozora /RESIZE WINDOW/ 2
 57.    Smanjenje vertikalne veličine prozora /RESIZE WINDOW/ 3
 58.    Povećanje vertikalne veličine prozora /RESIZE WINDOW/ 4
 59.    Smanjenje horizontalne i vertikalne veličine prozora /RESIZE WINDOW/ 5
 60.    Povećanje horizontalne i vertikalne veličine prozora /RESIZE WINDOW/ 6

 61. Zatvaranje prozora /CLOSE WINDOW/
 62.    Zatvaranje WORD-a klikom na dugme CLOSE
 63.    Zatvaranje WORD-a iz linije poslova /TASK BAR/
 64.    Zatvaranje WORD-a iz CONTROL menija, opcija CLOSE
 65.    Zatvaranje WORD-a - CONTROL dugme dvostruki klik /CLOSING WORD - CONTROL dugme - DOUBLE CLICK/


 66. 9. dio - Ikona /ICON/
  Ikona uređaja
 67.    Ikona /ICON/ - Tipovi ikona
 68.    Ikona uređaja /DEVICE ICON/ 1
 69.    Ikona uređaja COMPUTER - Otvaranje prozora COMPUTER dvostrukim klikom
 70.    Ikona uređaja COMPUTER - Otvaranje prozora COMPUTER klikom sekundarnog tastera miša

 71. Ikona aplikacije
 72.    Ikona aplikacije /APPLICATION ICON/ 1
 73.    Dvostruki klik na ikonu aplikacije

 74. Ikona dokumenta
 75.    Ikona dokumenta
 76.    Otvaranje prozora aplikacije sa dokumentom - Dvostruki klik na ikonu dokumenta (NOTEPAD)
 77.    Dvostruki klik na ikonu dokumenta 2

 78. Ikona foldera
 79.    Ikona foldera /FOLDER ICON/
 80.    Ikona foldera /MY DOCUMENTS/
 81.    Ikona foldera RECYCLE BIN - Otvaranje prozora RECYCLE BIN dvostrukim klikom
 82.    Ikona foldera RECYCLE BIN - Otvaranje prozora RECYCLE BIN klikom sekundarnog tastera miša

 83. Ikona prečice
 84.    Odlike ikona prečice
 85.    Kreiranje ikona prečice
 86.    Otvaranje prozora - Ikona prečice /SHORTCUT ICON/ 2
 87.    Otvaranje prozora - Ikona prečice /SHORTCUT ICON/ 3
 88.    Kreiranje i otvaranje ikona prečice


 89. 5. dio - Meni /MENU/
 90.    Meni /MENU/

 91. Start meni
 92.    O START meniju
 93.    START meni ...

 94. Padajući meni
 95.    Padajući meni /DROP DOWN MENU/
 96.    Otvaranje menija prelaskom na drugi naslov menija
 97.    Otvaranje i zatvaranje menija klikom na naslov-zaglavalje menija (NOTEPAD)
 98.    Otvaranje i zatvaranje menija klikom izvan menija - Interaktivno
 99.    Otvaranje i zatvaranje menija klikom

 100. CONTROL meni
 101.    CONTROL meni
 102.    CONTROL meni CALCULATOR-a
 103.    Minimiziranje prozora - MINIMIZE opcija
 104.    Minimiziranje prozora - MINIMIZE opcija - Interaktivno
 105.    Pomjeranje prozora - MOVE opcija 1
 106.    Pomjeranje prozora - MOVE opcija 2
 107.    Promjena veličine prozora - SIZE opcija
 108.    CLOSE opcija 1
 109.    Zatvaranje prozora - CLOSE opcija - Interaktivno
 110.    Zatvaranje prozora CALCULATOR - CLOSE opcija CONTROL meni
 111.    Vraćanje prozora na prethodnu veličinu - RESTORE - TASK BAR - Interaktivno
 112.    MINIMIZE - RESTORE
 113.    MINIMIZE - RESTORE - Interaktivno

 114. Meni prečice /SHORTCUT MENU/
 115.    Odlike menija prečice /SHORTCUT MENU/
 116.    SHORTCUT meni - kriranje foldera na DESKTOP-u
 117.    SHORTCUT meni - CLOSE opcija - dugme aplikacije
 118.    SHORTCUT meni - CLOSE opcija - zatvaranje prozora iz naslovne linije

 119. Znaci ispred imena opcije
 120.    Ikona ispred imena opcije

 121.    VIEW CALCULATOR
 122.    VIEW EXPLORER
 123.    Znak ispred imena opcije
 124.    Znak ispred imena opcije

 125. Znaci iza imena opcije menija
 126.    Znaci iza imena opcije menija - Strelica
 127.    Znaci iza imena opcije menija - Kombinacija tastera - Tasteri prečice /SHORTCUT KEY/
 128.    Znaci iza imena opcije ... (3 tačke)

 129. 6. dio Dijalog prozor /DIALOG BOX/ - Kad računaru trebaju dopunske informacije pojavljuje se dijalog prozor
 130.    O dijalog prozoru /DIALOG BOX/
 131.    Dijelovi dijalog prozora /DIALOG BOX parts/
 132.    Stranica /TAB/
 133.    List /LIST/
 134.    Padajuća lista /DROP DOWN LIST/
 135.    Dugme opcija /OPTION BUTTON/
 136.    Prekidač /CHECK BOX/
 137.    Numeričko polje /NUMERIC FIELD/ 1
 138.    Numeričko polje /NUMERIC FIELD/ 2
 139.    Komandno dugme /COMMAND BUTTON/

 140. 7. dio CONTROL PANEL
 141.    CONTROL PANEL

 142. START
 143.    Otvaranje CONTROL PANEL prozora
 144.    Oblici prikaza sadržaja CONTROL PANEL prozora /VIEW BY/
 145.    Pronađi element CONTROL PANEL prozora /SEARCH/

 146. DISPLAY
 147.    DISPLAY
 148.    DISPLAY - Izbora načina prikaza /DESKTOP THEME/
 149.    DISPLAY - Izbora načina prikaza /DESKTOP THEME/ 2
 150.    DISPLAY - DESKTOP BACKGROUND
 151.    DISPLAY - SCREEN SAVER
 152.    Izbora i prikaza ispisa poruke na čuvaru ekrana 3D tekst /SCREEN SAVER - 3D TEXT/
 153.    DISPLAY - APPEARANCE
 154.    DISPLAY - PERSONALIZATION - Parametri ekrana
 155.    DISPLAY - PERSONALIZATION - Prozirnost naslovne linije /TRANSPARENCY/
 156.    DISPLAY - SETTINGS

 157. DATE & TIME
 158.    DATE & TIME

 159. MOUSE
 160.    Otvaranje MOUSE PROPERITES prozora
 161.    TABS MOUSE PROPERITES prozora
 162.    MOUSE 2
 163.    POINTER OPTIONS
 164.    Razmak u dvostrukom kliku /DOUBLE CLICK SPPED/
 165.    Podešavanje miša za ljevake i dešnjake /SWITCH PRIMARY AND SECONDARY BUTTONS/

 166. FOLDER OPTIONS
 167.    DISPLAY - FOLDER OPTIONS

 168. Tastatura /KEYBOARD/
 169.    Izbor parametara tastature /KEYBOARD/

 170. Font /FONT/
 171.    Font /FONT/

 172. Štampač /PRINTER/
 173.    Instalacija drajvera za štampač /ADD A PRINTER/

 174. REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS
 175.    Regije i jezici /REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS/
 176.    Izbora jezika - ćirilica /REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS/
 177.    Izbora jezika - italijanski /REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS/
 178.    Izbora jezika - tastatura /REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS/
 179.    Brisanje jezika iz sliska /REGIONAL AND LANGUAGE OPTIONS/

 180. POWER OPTIONS - STANDBY
 181.    POWER OPTIONS

 182. USER ACCOUNTS
 183.    USER ACCOUNTS

 184. PROGRAMS AND FEATURES
 185.    Deinstalacija programa /UNINSTALL PROGRAMS/

 186. SYSTEM
 187.    CONTROL PANEL - SYSTEM
 188.    CONTROL PANEL - Prikaz parametara sistema iz MY COMPUTER


 189. NETWORK
 190.    CONTROL PANEL - Omogućenje mreže /ENABLE NETWORK/
 191.    CONTROL PANEL - Onemogućenje mreže /DISABLE NETWORK/
 192.    CONTROL PANEL - Parametri povezivanja u lokalnu mrežu /LOCAL AREA CONNECTION/


 193. WINDOWS EXPLORER
 194.    WINDOWS EXPLORER

 195. START
 196.    START 1 
 197.    START 2
 198.    Otvaranje istovremenim pritiskom tastera

 199. Linija menija /MENU BAR/
 200.    Prikaz linije menija - uključen /MENU BAR - ON/ 
 201.    Prikaz linije menija - isključen /MENU BAR - OFF/

 202. Uređenje izgeda
 203.    Podjela prostora
 204.    Prokaz parametara folder liste

 205. VIEW
 206.    VIEW meni 1
 207.    VIEW dugme 2

 208. SORT
 209.    SORT 1
 210.    SORT 2

 211. CREATE NEW FOLDER
 212.    CREATE NEW FOLDER
 213.    CREATE NEW FOLDER
 214.    CREATE 3 FOLDERS

 215. Primjer
 216.    Primjer kreiranja foldera i fajlova 2

 217. RENAME
 218.    RENAME FOLDER 1
 219.    RENAME FOLDER 2
 220.    RENAME FOLDER 3
 221.    Promjena imena fajla /RENAME FOLDER/ - SHORTCUT meni

 222. Primjer
 223.    Primjer promjene imena /RENAME/ foldera i fajlova 3

 224. SELECT
 225.    Označavanje fajlova i foldera /SELECT/

 226. CUT - MOVE
 227.    CUT 1 (EDIT meni)
 228.    CUT 2 (DRAG AND DROP)
 229.    CUT 3 (RIGHT DRAG AND DROP)
 230.    CUT 4 (DRAG AND DROP)
 231.    CUT 5 (RIGHT DRAG AND DROP)

 232. COPY
 233.    COPY (EDIT meni) 1
 234.    COPY (EDIT meni) 2
 235.    COPY (EDIT meni) 3
 236.    COPY (Ctrl + DRAG AND DROP)
 237.    COPY (RIGHT + DRAG AND DROP)
 238.    COPY (SHORTCUT meni) 1
 239.    COPY (SHORTCUT meni) 2
 240.    COPY (SHORTCUT meni) 3

 241. Primjer
 242.    Primjer premještanja i kopiranja foldera i fajlova /CUT & COPY/ 4

 243. DELETE
 244.    DELETE FOLDER 1
 245.    DELETE FOLDER - Brisanje foldera - FILE meni
 246.    DELETE FOLDER 3
 247.    DELETE FILE - Brisanje fajla sekundarnim tasterom miša /RIGHT CLICK/

 248. Primjer
 249.    Primjer rada sa foldera i fajlova 5

 250. WORDPAD
 251.    O WORDPAD aplikaciji

 252. START
 253.    Start WORDPAD-a

 254. PAGE SETUP
 255.    Parametri stranice /PAGE SETUP/
 256.    Veličina papira /PAPER SIZE/
 257.    Orijentacija papira /PAPER ORIENTATION/
 258.    Margina /MARGINS/

 259. FONT
 260.    FONT - izbor fonta
 261.    FONT SIZE - izbor veličine fonta
 262.    FONT STYLE - izbor stila fonta
 263.    FONT COLOR - izbor veličine fonta

 264. ALIGNMENT
 265.    ALIGNMENT - poravnanje teksta

 266. BULLETS
 267.    BULLETS - buliti

 268. FIND & REPLACE
 269.    FIND - traži
 270.    REPLACE - zamjeni

 271. COPY
 272.    Kopiranje /COPY/ 2
 273.    Kopiranje /COPY/ 3
 274.    Kopiranje /COPY/ 4

 275. MOVE
 276.    Premještanje /MOVE/ 2
 277.    Premještanje /MOVE/ 3
 278.    Premještanje /MOVE/ 4

 279. SAVE
 280.    SAVE AS
 281.    SAVE AS

 282. PRINT PREVIEW
 283.    Pregled stranice /PRINT PREVIEW/

 284. PAINT
 285.    O PAINT aplikaciji

 286. START
 287.    Start PAINT-a

 288. PAGE SETUP
 289.    Parametri stranice /PAGE SETUP/ 
 290.    Veličine papira /PAPER SIZE/
 291.    Veličina papira /PAPER SIZE 02/
 292.    Orijentacija papira /ORIENTATION/
 293.    Centriranje papira /CENTERING/
 294.    Numeričko polje /NUMERIC FIELD/ 1 MARGINS

 295. DRAW - crtanje
 296.    Linija /LINE/ 1 
 297.    Linija /LINE/ 2
 298.    Pravougaonik /RECTANGLE/ 1
 299.    Pravougaonik /RECTANGLE/ 2
 300.    Elipsa /ELLIPSE/ 1
 301.    Elipsa /ELLIPSE/ 2
 302.    Zaobljeni pravougaonik /ROUNDED RECTANGLE/
 303.    Poligon /POLYGON/ 1
 304.    Poligon /POLYGON/ 2
 305.    Poligon /POLYGON/ 3
 306.    Olovka /PENCIL/
 307.    Kriva /CURVE/

 308. TEXT
 309.    Tekst /TEXT/ 1 
 310.    Tekst /TEXT/ 2

 311. Alati
 312.    Ispuni bojom /FILL WITH COLOR/ 1 
 313.    Ispuni bojom /FILL WITH COLOR/ 2
 314.    Ispuni bojom /FILL WITH COLOR/ 3
 315.    Ispuni bojom /FILL WITH COLOR/ 4
 316.    Povećalo /ZOOM, MAGNIFIER/
 317.    Uzorak boje /PICK COLOR/
 318.    Sprej /AIRBRUSH/

 319. SELECT
 320.    Označavanje /SELECT/ 1       
  COPY
 321.    Kopiranje /COPY/ 1
 322.    Kopiranje /COPY/ 2
 323.    Kopiranje /COPY/ 3

 324. MOVE
 325.    Premještanje objekta dugmadima trake /RIBBON/ 1
 326.    Premještanje /MOVE/ 2
 327.    Premještanje /MOVE/ 3
 328.    Premještanje objekta tasterima sa strelicama tastature /ARROW - BOTTOM, LEFT, RIGHT, UP/

 329. Providnost /TRANSPARENCY/
 330.    Premještanje bez providnosti /UNTRANSPARENCY/
 331.    Premještanje objekta kad je boja pozadne providna /TRANSPARENCY/

 332. Rotiranje i okretanje objekta u ogledalu /ROTATE & FLIP - MIRROR/
 333.    Rotiranje objekta /ROTATE/
 334.    Okretanje u ogledalu /FLIP - MIRROR/

 335. Primjer
 336.    Primjeri izrade dokumenta u PAINT-u 1
 337.    Primjeri izrade dokumenta u PAINT-u 2
 338.    Primjeri izrade dokumenta u PAINT-u 3
 339.    Primjeri izrade dokumenta u PAINT-u 4
 340.    Primjeri izrade dokumenta u PAINT-u 5


 341. Kopiranje sadržaja iz aplikacije u aplikaciju
 342.    Iz i u CALCULATOR iz aplikacije
 343.    Kopiranje izraza u CALCULATOR
 344.    Iz PAINT-a u WORDPAD


 345. Dodaci - APPENDIX
  Start meni
 346.    Start meni - RUN opcija

 347. Startanje aplikacije II dio
 348.    Startanja aplikacije NOTEPAD - RUN opcija iz START menija
 349.    Startanje aplikacija II dio

 350. Snimanje dokumenta
 351.    Snimanje dokumenta pod drugim imenom /SAVE AS/

 352. Otvaranje dokumenta
 353.    Otvaranje dokumenta FILE meni
 354.    Otvaranja dokumenta, skoro korišten /RECENTLY/
 355.    Otvaranje dokumenta WINDOWS EXPLORER - dvostruki klik
 356.    Otvaranje dokumenta - izborom aplikacije /OPEN WITH/
 357.    Otvaranja dokumenta /OPEN/ - WINDWOS EXPLORER - SEARCH

 358. Traži /SEARCH/
 359.    Traži /SEARCH/ 1

 360. Štampanje dokumenta - PRINT
 361.    Štampanje dokumenta /PRINT/
 362.    Regulisanje Štampanja /PRINT MANAGER/

 363. Disk /DISK/
  Svojstva diska - DISK PROPERTIES
 364.    Svojstva diska - DISK PROPERTIES

 365. Uređenje memorije - DEFRAG
 366.    Uređenje memorije - DEFRAG

 367. DISK CLEANUP
 368.    DISK CLEANUP

 369. BACKUP
 370.    BACKUP

 371. Kompresija i dekompresija
 372.    Kompresija /COMPRESSION/
 373.    Dekompresija /DECOMPRESSION/

 374. Instalacija programa /INSTALL PROGRAM/
 375.    Instalacija programa /INSTALL PROGRAM/ - sa hard diska
 376.    Instalacija programa sa Interneta korak 1
 377.    Instalacija programa sa Interneta korak 2
 378.    Instalacija programa sa Interneta korak 3

 379. STICK
 380.    STICK - prijava
 381.    STICK - Kopiranje /COPY/ fajla sa medija na medij opcijama EDIT menija
 382.    STICK - odjava
 383.    STICK - odjava 2

 384. Kombinacija tipki /SHORTCUT KEY/
 385.    Kombinacija tipki /SHORTCUT KEY/ i @

 386. Korpa za otpatke /RECYCLE BIN/
 387.    Korpa za otpatke - RECYCLE BIN
 388.    Otvaranje prozora RECYCLE BIN /RECYCLE BIN OPEN WINDOW/ - dvostruki klik
 389.    Otvaranje prozora RECYCLE BIN /RECYCLE BIN OPEN WINDOW/ - klikom sekundarnog tastera miša
 390.    Premještanje ikone RECYCLE BIN prevlacenjem DRAG AND DROP icon RECYCLE BIN
 391.    Brisanje fajlova iz foldera i smještanje u RECYCLE BIN/
 392.    Brisanje fajlova i foldera iz korpe za otpatke EMPTY RECYCLE BIN

 393. QUIZ - TEST
 394.    QUIZ - Test