abc Microsoft WORD 2007
Elektronski priručnik
Autor: Željko B. Grbić i saradnici

 

WORD 2007 je proizvod MICROSOFT i namjenjen je za rad sa tekstom - tekst procesor. Priručnik je sa animacijama i namjenjen za jednostavnije učenje.


 

abc Tutorials:
   Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
   Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Front Page 2003
   Računari i Internet
   abc Osnove računara
   abc Internet osnove
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Pascal
   abc Algoritmi
   Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2003
   abc Excel 2010
   abc PowerPoint 2010

  Uvod /Introduction/
 1.    UVOD

 2. Primjeri
 3.    Primjeri i pitanja


 4. Startanje i zatvaranje WORD-a 2007 /STARTING AND CLOSING WORD 2007/
 5.    Startanje WORD-a iz PROGRAMS menija
 6.    Startanje WORD-a iz START menija
 7.    Startanje WORD-a - ikona aplikacije WORD na DESKTOP-u
 8.    Startanje WORD-a - ikona dokumenta aplikacije WORD na DESKTOP-u
 9.    Startanje WORD-a opcijom SEARCH
 10.    Startanje WORD-a iz RUN dijalog prozora
 11.    Startanje WORD-a - ikona WORD dokumenta u WINDOWS EXPLORER-u
 12.    Startanje WORD-a iz PROGRAM FILES foldera
 13.    Startanje WORD-a kucanjem imena aplikacije u START meniju
 14.    Zatvaranje WORD-a klikom na dugme CLOSE
 15.    Zatvaranje WORD-a iz linije poslova /TASK BAR/

 16. Primjeri
 17.    Primjeri i pitanja

 18. Okruženje /ENVIROMENT/
 19.    Dijelovi WORD prozora

 20.    Padajući meni DROP DOWN MENU
 21.    OFFICE dugme i meni /OFFICE BUTTON/
 22.    Prikaz svih u grupi trake
 23.    Linija alata za brzi pristu /QUICK ACCESS TOOLBAR/ iznad trake
 24.    Linija alata za brzi pristu /QUICK ACCESS TOOLBAR/ ispod trake
 25.    Skrol traka /SCROLL BAR/
 26.    Linija razdvajanja /SPLIT LINE /
 27.    Prikaz parametara iz grupe u traci /ARROW AT THE BOTTOM/
 28.    Linija statusa /STATUS BAR/
 29.    Uvećanje /ZOOM IN/
 30.    Umanjenje /ZOOM OUT/
 31.    Opis alata /SUPER TOOLTIP/
 32.    Dugme za pomoc /HELP BUTTON/
 33.    Mini linija alata /MINIBAR - MINI TOOLBAR/
 34.    Linijar /RULER/
 35.    Prikaz znakova koji se ne štampaju /SHOW/HIDE/

 36. Traka /RIBBON/
 37.    Prikaz ostalih parametara iz grupe u traci /RIBBON/-u
 38.    Prikaz svih iz grupe u traci /RIBBON/-u
 39.    Prikaz galerije u grupi u traci /RIBBON/-u
 40.    Prikaz svih TAB-ov u traci /RIBBON/-u
 41.    Prikaz HOME TAB-a u traci /RIBBON/-u
 42.    Prikaz INSERT TAB-a u traci /RIBBON/-u
 43.    Prikaz PAGE LAYOUT TAB-a u traci /RIBBON/-u
 44.    Prikaz REFERENCES TAB-a u traci /RIBBON/-u
 45.    Prikaz MAILINGS TAB-a u traci /RIBBON/-u
 46.    Prikaz REVIEW TAB-a u traci /RIBBON/-u
 47.    Prikaz VIEW TAB-a u traci /RIBBON/-u
 48.    Bez trake /RIBBON/-a
 49.    Sa trakom /RIBBON/-om
 50.    Prikaz sadržaj kartice kad je traka /RIBBON/ minimizirana
 51.    Promjena aktivnog WORD prozora
 52.    Načini prikaza dokumenta
 53.    Prikaz na cijelom ekranu /FULL SCREEN READING/
 54.    Dodatna kartica trake /CONTEXTUAL TOOLS/

 55. Primjeri
 56.    Okruženje /Enviroment/ - Primjeri i pitanja
 57.    Tekst u WORD-u (WORD dokument)


 58. Parametri stranice /PAGE SETUP/
 59.    Otvaranje PAGE LAYOUT RIBBON traka
 60.    Parametri stranice /PAGE SETUP/ - Veličina stranice /SIZE/
 61.    PAGE LAYOUT - ORIENTATION
 62.    Parametri stranice /PAGE SETUP/ - Izbor veličine /MARGINS/
 63.    PAGE LAYOUT - CUSTOM MARGINS
 64.    Promjena veličine horizontalne margine iz linijara /RULER/
 65.    Promjena veličine vertikalne margine iz linijara /RULER/


 66. Font /FONT/

 67. Izbor parametara fonta iz trake /RIBBONA/ dijalog prozora:

 68.    Pronalaženje FONT padajuće liste (male dimenzije prozora)
 69.    Izbor imena fonta /FONT TYPEFACE/ iz FONT padajuće liste
 70.    Promjena fonta otkucanog teksta iz FONT padajuće liste
 71.    Izbor veličine fonta iz FONT SIZE padajuce liste
 72.    Boja fonta /FONT COLOR/
 73.    Izbor stila /FONT STYLE/
 74.    Izbor parametra fonta iz mini bara /FONT NAME MINI BAR/

 75. Izbor parametara fonta iz FONT dijalog prozora:

 76.    Otvaranje FONT dijalog prozora
 77.    Izbor imena fonta /FONT TYPEFACE/ u FONT dijalog prozoru
 78.    Font stil /FONT STYLE/ pomjena starog teksta
 79.    Font stil /FONT STYLE/ novog teksta
 80.    Pisanje eksponenta /SUPERSCRIPT/
 81.    Pisanje indeksa /SUBRSCRIPT/
 82.    Pretvaranje malih u velika slova /SMALL CAPS/
 83.    Pretvaranje svih slova u velika /ALL CAPS/
 84.    Boja fonta /FONT COLOR/ iz font dijalog prozora
 85.    Izbor veličine fonta /FONT SIZE/
 86.    Razmaka između slova /CHARACTER SPACING/

 87. Primjeri
 88.    Primjeri i pitanja
 89.    Font - primjer 2
 90.    Font - primjer 3


 91. Paragaf /PARAGRAPH/

 92. Izbor parametara paragrafa iz Linijara /RULER/

 93.    Uvačenje prve linije /INDENT FIRTS LINE/
 94.    Uvačenje lijeve strane teksta /INDENT LEFT SIDE/
 95.    Uvačenje desne strane teksta /INDENT RIGHT SIDE/
 96.    Uvlačenje druge i svih ostalih linija /HANGING/

 97. Izbor parametara paragrafa iz Paragraf dijalog prozor /PARAGRAPH/
 98.    Uvlačenje lijeve strane teksta /INDENT LEFT SIDE/
 99.    Uvlačenje druge i svih ostalih linija /HANGING/
 100.    Uvlačenje desne strane teksta /INDENT RIGHT SIDE/

 101. Izbor uvlačenja iz trake /RIBBON/
 102.    Uvlačenje lijeve strane teksta /INDENT LEFT SIDE/ iz trake /RIBBON/

 103. Izbor razmaka prije i poslije paragrafa iz Paragraf dijalog prozor /PARAGRAPH/
 104.    Razmak poslije paragrafa /SPACE AFTER PARAGRAPH/
 105.    Razmak prije paragrafa /SPACE BEFORE PARAGRAPH/


 106. Kopiranje /COPY/ i premještanje /CUT/
 107.    Kopiranje /COPY/ dugmetom iz trake /RIBBON/
 108.    Kopiranje sekundarnom tipkom miša /RIGHT MOUSE/
 109.    Kopiranje korištenjem privremene memorije /CLIPBOARD/
 110.    Premještanje sekundarnom tipkom miša /RIGHT MOUSE/
 111.    Premještanje prevlačenjem /DRAG & DROP/
 112.    Premještanje /CUT/ dugmetom iz trake /RIBBON/
 113.    Odustajanje od naredbe /UNDO/


 114. Traženja /FIND/ i zamjene /REPLACE/
 115.    Traženje skupa znakova
 116.    Ponovno traženje istog skupa znakova


 117. Kolona /COLUMNS/
 118.    Broj kolona /NUMBER OF COLUMNS/


 119. Slika /PICTURE/
 120.    Dodavanje slike /INSERT PICTURE/
 121.    Promjena veličine slike /PICTURE SIZE/
 122.    Promjena mjesta slike /PICTURE POSITION/
 123.    Tekst oko slike /TEXT WRAPPING/
 124.    Okvir slike /BORDER/
 125.    Isjecanje slike /CROP/
 126.    Rotiranje slike /ROTATE/


 127. DODACI /APPENDIX/
 128.    Rad sa više dokumenata /WORKING ON MULTIPLE DOCUMENTS/
 129.    Pokazivači miša - /MOUSE POINTERS/
 130.    Pokazivač miša na radnoj površini /MOUSE POINTER OVER WORKING AREA/
 131.    Pokazivač miša bira mjesto kursora /CURSOR POSITION/
 132.    Pokazivač miša nestaje za vrijeme upisa teksta /MOUSE POINTER DISAPPEARS/
 133.    Pokazivač miša - Izbor teksta /SELECT TEXT/ - klik na tekst
 134.    Pokazivač miša - Izbor teksta /SELECT TEXT/ - lijeva margina /LEFT MARGIN/
 135.    Pokazivač miša - Izbor alata u liniji alata /TOOLBAR/
 136.    Pokazivač miša - Izbor alata u mini baru /MINI MAR/
 137.    Pokazivač miša - Korištenje dijelova prozora /USE WINDOW PARTS/
 138.    Pokazivač miša - Dijeljenje prozora/SPLIT WINDOW/
 139.    Pokazivač miša - Označavanje tabele /SELECT TABLE/
 140.    Pokazivač miša - Označavanje kolone tabele /SELECT TABLE COLUMN/
 141.    Pokazivač miša - Označavanje reda tabele /SELECT TABLE ROW/
 142.    Pokazivač miša - Promjena veličine kolone tabele /TABLE COLUMN SIZE/
 143.    Pokazivač miša - Promjena veličine kolone tabele /TABLE ROW SIZE/
 144.    Pokazivač miša - Promjena veličine tabele /TABLE SIZE/
 145.    Pokazivač miša - Promjena mjesta slike /PICTURE POSITION/
 146.    Pokazivač miša - Promjena veličine slike /PICTURE SIZE/