WORD 2010 - Okruženje
Dijelovi WORD prozora

WORD ima standardan prozor kao i većinu elementa prozora. Određene specifičnosti proističu iz posebne namjene ovog programa, za obradu teksta rada sa tabelama i slikama.

 

Slika 1. Dijelovi WORD prozora (Slika je mapirana )

Tabela 3.1. Nazivi dijelova prozora

Naziv Engleski Slika Opis
Traka RIBBON   Traka /RIBBON/ sadrži TAB /TAB/, grupe /GROUPS/ i komande /COMMNADS/ >>
Padajući meni DROP DOWN MENU   Klikom na strelicu otavara se padajući meni. >>

OFFICE dugme i meni

OFFICE BUTTON

Klikom na dugme /MICROSOFT OFFICE/ otavara se FILE meni. >>

Prikaz svih u grupi trake ALL IN GROUP OF RIBBON Klikom na strelicu otavara se prikaz svih u grupi trake /RIBBON/. >>
Izbor veličine prozora PROGRAM WINDOW CONTROLS   PROGRAM WINDOW CONTROLS su dugmad: MINIMIZE, MAXIMIZE, RESTORE i CLOSE i nalaze se u gornjem lijavom uglu prozora.
Dugme MAXIMIZE MAXIMIZE BUTTON Dugme MAXIMIZE proširuju prozor na veličiu ekrana.
Dugme MINIMIZE MINIMIZE BUTTON . Dugme MINIMIZE smanjuje prozor na veličinu dugmeta aplikacije u liniji poslova /TASK BAR/. .
Dugme RESTORE RESTORE BUTTON

Klikom na dugme RESTORE mijenja se veličina prozora na prethodnu.

Dugme CLOSE CLOSE BUTTON Klikom na dugme CLOSE zatvara se prozor.
Linija alata za brzi pristup QUICK ACCESS TOOLBAR Linija alata za brzi pristu /QUICK ACCESS TOOLBAR/ sadrži dugmad često korištenih aktivnosti (SAVE, UNDO, PRINT...) linija alata iznad i ispod trake (otvaranje menija).
Naslovna linija TITLE BAR

Naslovna linija /TITLE BAR/ sadrži naziv aplikacije WORD i naziv dokumenta.

Skrol traka SCROLL BAR Skrol traka /SCROLL BAR/ se koristi za izbor dijala dokumenta koji biramo za prikaz na ekranu.  >>
Linija razdvajanja SPLIT LINE Dijeli dokument na dva dijela korištenjem linije razdvajanja /SPLIT LINE/  >>
Prikaz parametara iz grupe u traci ARROW AT THE BOTTOM

Prikaz ostalih parametara iz grupe u traci /RIBBON/-a. Klikom na dugme sa strelicom otvara se dijalog prozor. >>

Linija statusa STATUS BAR Prikaz podataka o dokumentu koji je u WORD-u . >>

Uvećanje i umanjenje

ZOOM IN i ZOOM OUT

Radi bolje preglednosti pri radu sa dokumentom moguće je izvrštiti i uvećanje /ZOOM IN/ >> umanjenje /ZOOM OUT/>>.

Pokazivač miša

MOUSE POINTER

Pokazuje trenutni položaj miša na radnoj površini /WORKING SPACE/ >>

Kursor

CURSOR - INSERTION POINT

Mjesto pojavljivanja znaka koji će se otkucati na tastaturi.

Okvir prozora

WINDOW FRAME

 

Okvir prozora omogućuje korisniku da mijenja veličinu prozora u jednoj dimenziji.

Ugao prozora

WINDOW CONRNER

Ugao prozora omogućuje korisniku da mijenja veličinu prozora u dvije dimenziji.

Dugme za pomoć

HELP BUTTON

WORD omogućuje korisniku da koristi pomoć pri radu >>

Mini linija alata

MINIBAR - MINI TOOLBAR

Prikaz alata za formatirenje selektovanog teksta kad se selektuje. >>

Opis alata

SUPER TOOLTIP

WORD 2010 ima mogućnost prikaza opisa alata kad pokazivač miša postavimo iznad dugmeta alata >>.

Linijar

RULER

Linijar /RULER/ se koristi za podešavanje parametara uvlačenja, tabulatora i sl >>.

Promjena aktivnog prozora

SWITCH WINDOWS

Za svaki otvoreni dokument WORD 2010 otvara novi prozor. Promjena aktivnog prozora /SWITCH WINDOWS/ se izvodi iz VIEW kartice SWITCH WINDOWS >>.

Dugmad za prikaz dokumenata

VIEW DOCUMENT

WORD 2010 nudi nekoliko prikaza dokumenta (PRINT LAYOUT, FULL SCREEN READING, WEB LAYOUT, OUTLINE, DRAFT >>.

Prikaz na cijelom ekranu

FULL SCREEN READING

Prikaz na cijelom ekranu /FULL SCREEN READING/ omogućuje jednostavan pregled dokumenta >>.

Dodatna katica

CONTEXTUAL TOOLS

Dodatna kartica /CONTEXTUAL TOOLS/ u traci /RIBBON/ se pojavljuje pri radu sa zaglavljem i podnožjem i sa tabelom >>.

Radna povrišina

WORKING SPACE

Prostor u kojem se izvode sve aktivnosti (editovanje teksta, tabela, slika itd.)

Kombinacija tipki

SPECIAL KEYSTROKE

Ctrl+O (OPEN) Ctrl+C (COPY)

Dobra vijest za stare korisnike kombinacije tipki /SPECIAL KEYSTROKE/ je da je MICROSOFT zaadržao stare oznake >>

Znakovi koji se ne štampaju

SHOW/HIDE

Prkaz znakova koji se koriste za uređenje teksta a ne štampaju se SHOW/HIDE >>

 

 


Index