Zagađivanje vode

 

Po nastanku zagađenje vode dijelimo na:     - komunalne otpadne vode

                                                                          -industrijske otpadne vode  

                                                                        -zagađenje vode vode otpadnim vodama termoenergetskih objekata

                                                                         -zagađujući materijal sa poljoprivrednih površina

                                                                        -rasuti izvori zagađivanja

             

Najveću ulogu u zagađivanju vode ima čovjek sa svojim aktivnostima, što spada u vještacko zagadjivanje. Iako voda prekriva ľ zemljine površine, problem vode postaje sve veći i opšti-međunarodni.. Veštačke zagađivače možemo podjeliti u dve osnovne grupe:

a) koncentrisane zagadjivače (izvori zagađenja)

b) rasute izvore zagadjivanja.

 

a) Koncentrisani zagadjivači vode su obično razni objekti u kojima se obavlja neka djelatnost i ljudska naselja. Ona su obično locirana na obalama rijeka, jezera ili mora. Njih je lako uočiti i evidentirati .Najčešće su to:

I- urbana naselja

II- industrijski objekti: hemijske, bazne i preradjivačke, metalne i metaloprerađivačke, za preradu ruda, prehrambene industrije, celuloze i papira, tekstilne industrije, proizvodnje građevinskg materijala, proizvodnja deterdženta

III- energetski objekti: termoelektrane, toplane, nuklaerne elektrane, prerada nafte, prerada uglja, hidroenergetski objekti

IV- poljoprivredni objekti za tov stoke

V- deponije – smetlišta

 

b) u rasute izvore zagađivanja spadaju: hemizacija tla (pesticidi i azotna đubriva), deponije industrijskog otpada, deponije komunalnog smeća, transport i transportna sredstva, lokacije za eksplataciju šljunka i pjeska, havarija prilikom transprtovanja štetnih i opasnih materija, a naročito nafte i njenih derivata .