2. Faze obrta kapitala

Svako preduzeće proizvodi dobra i uslugenamjewene prodaji na tržištu. Osnovni uslov da bi se otpočelo sa procesom proizvodwe jeste posjedovawe svih inputa koji su neophodni u proizvodnom procesu. Da bi posjedovao sve inpute, vlasnik preduzeća ( bez obzira da li je to pojedinac, više qudi ili država) mora posjedovati novac kojim će nabaviti potrebne inpute ( zemqu, kapital i rad). Preduzeće potom te faktore povezuje u proizvodnom procesu u kome rad, pomoću sredstava za rad,djeluje na predmete rada, mijewa ih i proizvodi novo dobro. Time se faktori troše, a nastaje novi proizvod sa karakteristikama koje su u stawu da zadovoqe qudske potrebe.
No, proces reprodukcije se ne završava sa okončawem procesa proizvodwe. Novi proizvod mora biti realizovan na tržištu, za wega se mora dobiti određena suma novca, iz te sume se mora odvojiti jedan dio za nadoknadu utrošenih inputa i obezbjeđewe novih, potom je potrebno organizovati novi proces proizvodwe, proizvesti nova dobra i tako u nedogled.

Dakle, za preduzeće je faza prometa jednako važna kao i faza proizvodwe jer bez uspješnog prometa odnosno realizacije robe na tržištu, ne može ni početi novi ciklus proizvodwe. Normalno funkcionisawe preduzeća podrazumijeva da se faktori proizvodwe jednom nalaze u fazi proizvodwe, potom u prometu, pa onda ponovo u proizvodwi i tako daqe. S obzirom da je većina tehnoloških procesa kontinuirana i ne dozvoqava prekide, preduzeće u svakom momentu jedan dio faktora ima u proizvodnoj, a jedan u prometnoj fazi. To znači da je reprodukcija preduzeća proces stalnog kružnog kretawa materijalnih i qudskih inputa proizvodwe iz jednog oblika u drugi.
Pojedino dobro, nastalo u procesu proizvodwe, potvrđuje se potpuno tek u prometu, odnosno kada nađe kupca. Preduzeće, s druge strane, ne može čekati da se svi proizvodi realizuju i da tako dođe do novca kojim će nastaviti novi ciklus proizvodwe.
Zbog toga, preduzeće mora raspolagati dovoqnnom količinom novca, odnosno finansijskog kapitala, da bi ga angažovalo za proizvodnu sferu. Međutim, jedan dio tog kapitala mora biti angažovan u prometnoj sferi. Samo u tom slučaju, preduzeće je u stawu da normalno funkcioniše i da se wegova reprodukcija kontinuirano odvija.
Dakle, to kružewe kapitala uloženog u preduzeće ima oblik stalne smjene faze proizvodwe sa fazom prometa. Jedan isječak iz tog neprekidnog kružewa materijalnih i qudskih inputa, odnosno kapitala kojim preduzeće raspolaže ( bez obzira da li je taj kapital istog obima ili se povećava) naziva se obrtom kapitala. Obrt kapitala se može predstaviti na sqedeći način:

N - R ( RI, SR,PR ) . . . P . . . R* - N*


U obrtu kapitala razlikuju se tri faze :

a) Kupovna faza

Prva faza je faza kupovine u kojoj se za novac kupuje roba, odnosno inputi procesa proizvodwe, kao što su rad, sredstva za rad i predmeti rada. U toj fazi preduzeće raspolaže kapitalom u obliku novca i na tržištu se javqa kao kupac faktora proizvodwe. O zakonitostima ponašawa preduzeća kao kupca, biće riječi nešto kasnije. Međutim, i bez posebnog sagledavawa tih zakona jasno je da će krajwi rezultat proizvodwe u velikoj mjeri zavisiti od toga kako je preduzeće obavilo ovu fazu. Ukoliko su inputi plaćeni po nižim cijenama i na taj proces utrošeno mawe vremena, vjerovatno će i krajwi rezultat biti povoqan, jer će se ostvariti niži troškovi proizvodwe. Neracionalnost u nabavci faktora proizvodwe, značiće wihove veće troškove, a time i mawi profit preduzeća. Prema tome, u fazi kupovine novčani kapital preduzeća se pretvara u robni.

b) Proizvodna faza

Druga faza obrta kapitala je faza proizvodwe u kojoj se nabavqeni faktori proizvodwe kombinuju prema raspoloživoj tehnologiji i troše u proizvodnom procesu, a kao rezultat procesaproizvodwe nastaje novi proizvod koji ima drugačije karakteristike od predmeta rada na bazi kojih je napravqen i zbog toga je označen sa R*, jer se želi prikazati da se razlikuje od R koje predstavqa faktore proizvod

c) Prodajna faza

Treća faza obrta kapitala je faza prodaje u kojoj se novi proizvod realizuje na tržištu i za wega se dobija novac ( R* - N* ). Oznakom N* želi se pokazati da bi u normalnim prilikama preduzeće moralo dobiti više novca za novi proizvod nego što je samo uložilo u nabavku faktora proizvodwe, koji su u wegovoj proizvodwi utrošeni. Situacija u kojoj bi preduzeće za proizvod moglo dobiti samo onoliko novca koliko je uložilo u proces proizvodwe ili mawe od toga, ne bi stimulisala nijednog vlasnika da svoj kapital ulaže u proizvodwu i rizikuje da ga izgubi ne dobivajući ništa kao nadoknadu.