Japanski tim 

Kazuyoshi Funaki
wpe30.jpg (12487 bytes) wpe31.jpg (12897 bytes)
Masahiko Harada

wpe32.jpg (10009 bytes) 

wpe33.jpg (11827 bytes)

 

Noriaki Kasai
wpe34.jpg (20016 bytes) wpe35.jpg (11542 bytes)

<<