Svojstva limesa funkcije

Teorema 1

Ako je i tada važi:

1.
2.
3.

Teorema 2

1. , (C konstanta)
2. , (C konstanta)
3.
4.
5.