Dobijanje 1-pentanola

1. Hidroliza alkil-halogenida:

   


2. Katalitička oksidacija alkena sa vodom (H2SO4 kao katalizator):

    


3. Hidroliza estara:

    


4. Redukcija karbonilnih jedinjenja:

    


5. Reakcija Grinjarevog reagensa:
    


6. Adicija alkena sa H2SO4:
  Povratak na nalazenje i dobijanje