NASTANAK NOVCA

1. Uvod
2. Nastanak novca
3. Funkcije novca
  3.1 Novac kao mjera vrijednosti
  3.2 Novac u funkciji sredstva prometa
  3.3. Novac kao blago
  3.4. Novac kao svjetski novac
4. Metalni i papirni novac
5. Oblici novca
6. Zakljucak
7. Literatura