PODVRSTE TIGROVA

Tigrovi poti~u iz Azije. Nastanjeni su u ledenim tundrama sovjetskog dalekog istoka, na jugu u vla`nim d`unglama malajskog poluostrva i Indonezije, na zapadu u {umama Indije. Danas u svijetu postoji oko 5000-7000 tigrova (mapa gdje su na slici  ispod), koji se mogu podijeliti u pet preostalih podvrsta:

1.SIBIRSKI TIGAR (sjeverno-isto~na Rusija)

2.JU@NO-KINESKI TIGAR (ju`na Kina)

3.INDOKINESKI TIGAR (ve}i dio jugo-isto~ne Azije)

4.BENGALSKI TIGAR (Indija)

5.TIGAR SA SUMATRE (Sumatra)

Pored nabrojanih podvrsta treba spomenuti da su do prije sedamdeset godina postojale jo{ tri podvrste tigra, i to : KASPIJSKI TIGAR, TIGAR SA BALIJA i TIGAR SA JAVE, koje su istrebljene.

SIBIRSKI (AMURSKI) TIGAR

Procijenjeno je da sibirskih tigrova u prirodi ima jo{ oko 360-406, dok ih se oko 490 nalazi u zoo-vrtovima. Ve}ina `ivi na prostoru isto~ne Rusije, pokrivenom ~etinarima, hrastovima i brezama, a nekoliko ih je na|eno u sjeverno-isto~noj Kini i sjevernoj Sjevernoj Koreji.

Sibirski tigar je najve}i me|u podvrstama tigrova. Mu`jaci mogu dosti}i 3.3 metra u du`ini i te`iti oko 300 kilograma.@enke su manje, dosti`u do 2.6 metara u du`ini i te`e od 100-167 kg.

Sibirski tigar ima ne{to svijetliju narand`astu boju krzna nego drugi tigrovi, a {are su mu braon boje i vidljivo odvojene. Stomak mu je prekriven dlakom bijele boje, a oko vrata ima tanam bijeli  pojas krzna.

Los i vepar su glavna hrana sibirskog tigra. Na ruskom dalekom istoku njegov plijen je neravnomjerno raspore|en i sezonski se kre}e. Rezultat toga je da je teritorija sibirskog tigra velika i kre}e se izme|u 100-400 km za `enke, odnosno izme|u 800-1000 km za mu`jake.

Za sibirskog tigra u zato~eni{tvu kreiran je ve}i i raznovrsniji program nego za ostale podvrste tigra. Sibirski tigar je poslu`io i kao model za kreiranje specifi~nog programa za mnoge `ivotinjske vrste u zoo-vrtovima i akvarijumima po cijelom svijetu. Prema podacima iz 1997. godine u zoo-vrtovima je bio ukupno 501 tigar. Sibirski tigrovi u zoo-vrtovima se smatraju sigurnim zbog velike geneti~ke raznovrsnosti i stabilne populacije.

 

JU@NO-KINESKI TIGAR

Procijenjeno je da najvi{e jo{ od 20 do 30 ju`no-kineskih tigrova `ivi u divljini, dok 48 primjeraka boravi u 19 zoo-vrtova u Kini. Od pet preostalih vrsta tigra ova je sigurno najugro`enija. Ju`no-kineski tigar `ivi danas u isto~noj i centralnoj Kini.

Mu`jaci u du`ini dosti`u 2.5 metara i pribli`no te`e oko 150 kg. @enke su manje, u du`ini dosti`u oko 2.3 metra i te`e oko 110 kg. Ju`no-kineski tigar ima kratke, {iroke {are sa mnogo ve}im me|usobnim razmakom nego {to je to kod sibirskog i bengalskog tigra.

Veoma malo se zna o ovoj podvrsti tigra zato {to ih je malo, tj. rijetki su. Njihova budu}nost sigurno nije blistava. Kina je ulo`ila zna~ajne napore da bi za{titila ovu ugro`enu `ivotinju pridru`iv{i se brojnim organizacijama za za{titu `ivotinja i donose}i zakone u cilju njihovog o~uvanja.

 

INDOKINESKI TIGAR

U divljini prebiva izme|u 1227-1785 tigrova ove podvrste. Najvi{e ih se nalazi u Tajlandu, ali prisutni su i u Mjanmaru, ju`noj Kini, Kambod`i, Laosu, Vijetnamu i Maleziji. Indokineski tigrovi `ive u udaljenim {umama brdovitih i planinskih krajeva od kojih se mnogi nalaze na granicama dr`ava. Pristup ovim podru~ijima je obi~no zabranjen i biolozima je tek nedavno dozvoljeno ograni~eno istra`ivanje ovih mjesta. Kao rezultat takvih ograni~enja, malo toga je poznato o statusu ovih tigrova u divljini.

Indokineski tigar je malo manji i tamniji od bengalskog tigra, sa kra}im i u`im {arama. Mu`jaci su prosje~no duga~ki 2.7 metara i te{ki oko 180 kg. @enke su manje sa oko 2.4 metra du`ine i oko 115 kg te`ine.

Indokineski tigar se uglavnom hrani divljim svinjama, divljim jelenima i divljom stokom.

Obim kretanja ovog tigra nije poznat, ali se zna da im se gustina naseljenosti kre}e oko 4-5 odraslih tigrova na 100 km.

Cjeni se da je 1995. godine u sjeverno-ameri~kim i Azijskim zoo-vrtovima bilo oko 60 indonezijskih tigrova.

 

BENGALSKI TIGAR

Procijenjeno je da ima u divljini jo{ pribli`no izme|u 3159-4715 primjeraka ove vrste. Bijeli tigar spada u ovu podvrstu, tj. on je samo jedna od mogu}nosti boja bengalskog tigra.

Bengalski tigar `ivi u razli~itim sredinama uklju~uju}i i hladne, ~etinarske {ume Himalaja na velikim visinama, sparne i mo~varne predijele indijskog poluostrva : bujne, vla`ne {ume sjeverne Indije i bezvodni predijeli Rad`astana.

Mu`jaci bengalskog tigra su prosje~no dugi 2.9 metara i te`e oko 220 kilograma. @enke su manje, du`ine oko 2.5 metara i obi~no te`e oko 140 kilograma.

Bengalski tigar se najvi{e hrani jelenom i divljom stokom.

Kre}e se po prostoru koji iznosi oko 10-39 km za `enke, odnosno 30-105 km za mu`jake (teritorija na kojoj lovi i `ivi).

Danas je procijenjeno da u zoo-vrtovima ima oko 333 bengalska tigra. I to najvi{e u zoo-vrtovima u Indiji, Nepalu, Banglade{u, Butanu i Mjanmaru. Indijski zoo-vrtovi odgajaju bengalske tigrove jo{ od 1880, kad se sa tim po~elo u Aloporskom zoo-vrtu u Kalkuti. U posljednje dvije decenije odgajali su se veoma uspje{no pa ih sad ima i previ{e. Na`alost ostale podvrste dovedene ilegalnim putem u Indiju mje{ale su se sa ~istokrvnim indijskim tigrovima, pa su mnogi zoolo{ki tigrovi sumnjive loze i porijekla, tj. nisu pogodni za o~uvanje vrste. U indijskim zoo-vrtovima, po podacima iz 1997, registrovano je bilo 210 bengalskih tigrova, a jedna `enka je bila registrovana u zoo-vrtu u Sjevernoj Americi. Me|utim niko ne zna koliko ih se jo{ nalazi u privatnom vlasni{tvu i to uglavnom nelegalno i koji nisu prijavljeni.

Svi bijeli tigrovi su samo obojene varijante bengalskog tigra, ali ni jedna druga podvrsta tigra nema svoju obojenu varijantu. Bijeli tigrovi se ra|aju samo ako oba roditelja nose recesivne gene za bijelu boju. Divlji bijeli tigrovi su rijetki. Danas se oni samo mogu vidjeti u zoo-vrtovima. Bijeli tigrovi nisu bez pigmenta jer bi u tom slu~aju imali ru`i~astu boju o~iju, a nisu ni druga podvrsta. Oni imaju {are boje ~okolade i plave o~i, ali i druge varijante boje o~iju i {ara su vi|ene.

Vjeruje se da je prvo bijelo mladun~e tigra uhva}eno od strane maharad`e Reve koji ga je na{ao ostavljenog u d`ungli 1951. Mladun~e je nazvano Mohan i kasnije je spareno sa normalno obojenim zatvorenim tigricama koje su dale tri normalno obojena mladun~eta. Nekoliko godina kasnije Mohan se pario sa jednim od potomaka i na svijet su do{li prvi bijeli mladunci koji su predaci dana{njih bijelih tigrova u mnogim zoo-vrtovima u svijetu.

Juna 1998 bilo je oko 30 bijelih tigrova u SAD koji pripadaju programu SSP-ea (specijalni spasila~ki plan). Niko ne zna koliko ih se nalazi u privatnoj svojini.

TIGAR SA SUMATRE

Vjeruje se da postoji oko 400 divljih tigrova ove podvrste i to uglavnom u pet ostrvskih nacionalnih parkova. Oko 210 ovih `ivotinja se nalazi po zoo-vrtovima u svijetu.

Tigar sa Sumatre prebiva uglavnom na istoimenom ostrvu, od {uma u dolinama do visokih planinskih {uma.

Krzno mu je najtamnije u pore|enju sa ostalim podvrstama tigra. Na njemu su {iroke crne {are blisko poredane i ~esto duplirane. Za razliku od sibirskog tigra ima prugaste prednje noge. Najmanja je podvrsta tigra. Mu`jaci su obi~no duga~ki oko 2.4 metra, a te{ki oko 120 kg. @enke su manje, duge oko 2.2 metra i te{ke oko 90 kg.

Tigar sa Sumatre jede divlje svinje, velikog jelena (zvanog Rusa) i malog jelena (zvanog Muntjak). Obim kretanja nije poznat, ali gustina naseljenosti iznosi oko 4-5 odraslih tigrova na 100 km, u niskim ki{nim {umama. Sa porastom visine broj ovih tigrova opada jer opada broj `ivotinja koje predstavljaju mogu}i plijen.

Pored 65 ovih tigrova koji `ive u zoo-vrtovima u Indoneziji, postoji jo{ 55 jedinki u sjeverno-ameri~kim zoo-vrtovima, oko 100 u evropskim i oko 12 u australijskim zoo-vrtovima.

 

KASPIJSKI TIGAR

Kaspijski tigar je `ivio u Avganistanu, Iranu, Turskoj, Mongoliji i Centralno-azijskoj Rusiji. Pretpostavlja se da je izumruo pedesetih godina dvadesetog vijeka (mapa gdje je `ivio kaspijski tigar data je lijevo-iznad).

 

TIGAR SA JAVE

Tigar sa Jave je `ivio na istoimenom indonezijskom ostrvu i posljednji je put vi|en 1972. godine. Ovo je ujedno i jedina slika tigra sa Jave.

(ispod je mapa gdje su `ivjeli tigar sa Jave i Balija)

 

 

TIGAR SA BALIJA

Tigar sa Balija `ivio je na Baliju gdje je i posljednji tigar ove vrste ubijen 1937. godine. Ne postoji slika ovog tigra.

NAZAD

 

FOTOGRAFIJE

 

 

NAZAD