Geometrija i algebra


   

 

 


 

 Koristeći savremeni matematički jezik i simboliku, Kardanove formule nogu se dobiti na sledeći elementarni način.

Data je jednačina trećeg stepena u opštem obliku:

                                         ax3 + 3bx2 + 3cx+d=0                                        (1)

Ako stavimo             x=y - b/a jednačina (1) se svodi na oblik

                                          y3+3py+2q=0                                                     (2)

gdje je                        p=c/a - b2/a2   i   2q=2b3/a3 - 3bc/a2 + d/a

Uvodeći novu nepoznatu u pomoću jednakosti          y=u - p/u       
i unoseći taj izraz u (2), dobijamo

                                    u6 + 2qu3 - p3=0                                                       (3)

odakle se dobija

                                     u3= -q ± (q2+p3)

Prema tome

                                     y= (-q ± (q2 + p3)1/2)1/3 - p((-q ± (q2 + p3)1/2)-1/3

Ako se brojilac i imenilac drugog sabirka pomnože sa         

                                    (-q -(± (q2 + p3)1/2))1/3         

imajući u vidu da je izraz za u simetričan u odnose na znake + i -, konačno se dobija

                                     y= (-q + (q2 + p3)1/2)1/3 + (-q - (q2 + p3)1/2)1/3

(Proizvod kubnih korijena u posljednjem izrazu jednak je p.) To je Kardanova formula.

Dakle, vrlo jednostavnom zamjenom, kubna jednačina (2) se svodi na kvadratnu jednačinu (3) po nepoznatoj u3.