Geometrija i algebra


   

 

 

      

Odnos brzina je 3:1 i plava i zelena kruže u različitim smjerovima  

 

Crvene tačke se mogu pomjerati

Vas racunar ne podrzava Javu

 

     Pomjerajući crvene tačke može se naslutiti da zatvorena kriva linija (ukoliko je zatvorena) je u stvari simetrična figura koja ima izvjestan broj simetrala. Dalje primjećujemo da broj krakova ne zavisi od prečnika kruga već od brzine itd. Na osnovu ove pokretnog nacrta možemo intuitivno pretpostaviti da važi:

Hipoteza 3. Ako se plava i zelena tačka rotiraju u različitim smjeruovima i odnos ugaonih brzina  plave i zelene kuglice, respektivno, je r.Tada je broj unutrašnih krakova (m) jednak k(r+1), gdje je k najmanji prirodni broj za koji je m prirodan broj.