Visoko iznad Bjelopavli}ke ravnice, na wenoj sjeverozapadnoj strani, izme|u Nik{i}a i Danilovgrada, pri jednoj okomoj stijeni, nalazi se manastir Ostrog.

Iako su prve osnove ovog manastira dali isposnici koji ostro{kim pe{terima na{li pogodno mjesto za svoj usamqeni~kii podvi`ni~ki `ivot, wegovim prvim osnivawem s pravom se smatra sv. Vasilije Ostro{ki, mitropolit zahumsko-hercegova~ki.

Kad je po~etkom druge polovine 17 veka dobio na upravu isto~no-hercegova~ku eparhiju,sv.Vasilije se nastanio na Onogo{tu,dana{njem Nik{i}u.Zbog svojih asketskih sklonosti nije se zadovoqio `ivotom u svojoj novoj udobnoj rezidenkciji.Wemu je bila potrebna pustwja i samo}a.Pomi{qao je da osde u Svetu goru koja ga je najvi{e privla~ila ali kad za to doznado{e Bjelopavli}i,usrdno ga moli{e da ostane u zemqi.