Sveti Vasilije Ostro{ki je veliki ~udotvorac ~ija su ~udotvorna dijela poznata izvan granica srpske pravoslavne crkve . Wegoveo sveto tijelo cjelosti po~iva u ostro{koj isposnici , nepodlo`no zakonima truqewa. Malena crkvica u kojoj le`e ispuwena je prijatnim mirisom. ^iwenica ne truqenoti tijela ovog velikog Svetiteqa predstavqa fenoman za sebe koje mi hri{}ani nazivamo-~udom.

Jo{ ve}e ~udo i dokaz svetiteqstva sv. Vasilija jeste ~udotvorna mo} wegovih mo{tiju. O ~udesnim iscjeqewima u Ostrogu znaju ne samo pravoslavni, ve}i rimokatolici i muslimani. To su svjedo~anstva onih koji su svojim o~ima vidjeliili na sebi do`ivjeli ^udo Bo`ije.

Mo{ti sv. Vasilija su nekoliko puta prenp{ene iz manastira i sklawane pred nadirawem vojske. Prvi put se to desilo 1714. godine kada je Numan ]uprili} napao Crnu Goru. Kalu|eri zakopali mo{ti kod rijeke Zete, ni`e Vra`egrmaca. Drugi put , u vrijeme Omer-pa{ine opsade Ostroga1852. kivot je prewet na Cetiwe. Posledwi put je preno{en 1877. na Cetiwe, gdje je do 1878. kada je vra}en u Ostrog. O kov~egu u kome po~ivaju mo{ti se malo zna. Naime, nijepoznato koliko je ikakvih kizotabilo pre ovog dana{weg. Dana{wi kivot poti~eiz1852.