wpeE.jpg (3101 bytes)

wpe9.jpg (26367 bytes)

Sveti Vasilije Ostro{ki utkao se u `ivot naseg naroda prije
svega kao svetiteq i ~udotvorac.Wegov zna~aj je prema tome na
prvom mjestu harizmaticki i sa tog aspekta treba prvenstveno
prou~avati wegovo prisustvo u duhovnom `ivotu srpskog naroda
u toku protekla tri vijeka.

Wegov pak zemaqcki `ivot i rad, i kao podvi`nika i kao
arhijereja jedne od najva`nijih oblasti u Pe}koj patrijar{iji
12. vijeka, treba posmatrati u sklopu op{tih prilika i
Patrijar{ije onoga vremena.Samo tako mo}i }e da se shvati i
pravilno ocjeni wegova li~na sudbina, trpqewe i rad na izgradwi
crkve i porobqenog naroda, kao i wegov zna~aj u duhovnom
`ivotu na{eg naroda kroz vijekove.

Sveti Vasilije Ostro{ki `ivio je i radio u vrlo nemirnom
periodu, u vrijeme sukoba me|u dr`avama ~ije su se snage, i
diplomatija ukr{tali iznad srpskog naroda i povla~ili
te{ko vrzino kolo borbe i stradawa.Gotovo za sve vrijeme
mitropolitstva sv. Vasilija trajao je Kandijski rat (1645-1669)
sa svojim stra{nim reprekusijama u `ivotu na{eg naroda
`eqnog slobode. Bilo je to vrijeme hajduka i uskoka,
neprestane nesigurnosti i narodnih migracija.

Svetiteqski `ivot i neumorni rad sv.Vasilija stvorili su
ogroman ugled me|u savremenicima.Narod Crne Gore i
Hercegovine po{tovao ga je kao bo`ijeg ~ovjeka poslanog radi
spasewa svoga roda.^uda kojima je Bog proslavio mo{ti sv.
Vasilija jo{ vi{e su poja~ala ovu vjeru u narodu.Jo{ od
kada su mo{ti izva|ene iz zemqe i progla{en bio za sveca
po~eo je da se praznuje dan kad se upokojio.To je 29.april po
starom, odnosno 12.maj po novom kalendaru.