Sveti Vasilije Ostro{ki rodom je iz Popova poqa u Hercegovini, ali se ne zna ta~no godina ro|ewa. Ostro{ki kalu|eri su pri~ali da se u wihovom manastiru nalazila rukopisna kwiga sa `itijem sv. Vasilija. Kwiga je nestala 1852/53. godine u vrijeme Omer-pa{inog napada na Crnu Goru u tom `itiju pisalo je navodno da se sv. Vasilije rodio 28. decembra 1610.godine i da mu je kr{teno ime bilo Stojan. Vr~evi} je zabiqe`io po narodnom kazivawu da je sv. Vasiliju bilo ~etrdeset godina kada je iz Tvrdo{a pre{ao u Ostrog. Kako se taj prelazak dogodio 1651. to bi potvr|ivalo kazivawe izgubqenog `itija. To ujedno kazuje da je Svetiteq izabran za episkopa vrlo mlad, jer je ve} 1639.mitropolit zahumski.

Vasilije kao dje~ak oti{ao u Trebiwski manastir i zamona{io se.Zapisano predawe koje poti~e iz pomenutog sa `itijem sv.Vasilija ka`e da je Svetiteq stupio najprije kao |ak u manastir Zavalu kod svog strica jeromonaha Serafima, ali da se postrigao u Trebiwskom manastiru (Tvrdo{u), da je kao mlad kalu|er bio neko vrijeme u Cetinwskom manastiru pa se zatim vratio u svoj postrig (manastir).Kao arhimandrit tvrdo{ki putovao je u Svetu Zemqu zatim u Rusiju,odakle se vratio sa bogatim darovima.

Wegova tiha smrt u manastiru Ostrogu 29. aprila 1671. i nije mogla biti shva}ena kao kona~ni rastanak ili gubutak. Sveti Vasilije je ostao i daqe prisutan u `ivotu naroda i to u prisustvo je postalo jo{ intenzivnije i aktivnije. Po{tovawe je preraslo u kult.

O tom svedo~e Zapisi i predawa.Ve} 1671. zapisano je:Prestavi se svetopo~iv{i vladika Vasilije yaholmski i skenderijski"akad umre", pri~a arhimandrit Nikodim Rai~evi} Vuku Karaxi}u, "ukopaju ga ni`e manastira u gradini. Po{to pro|e sedam godina poslije wegove smrti, prisni se jednu no} proigumanu @uopskoga manastira , gdje ga yove vladika Vasilije ... svi yaposte kao isposnici i stanu se jednako Bogu moliti i nbdenije dr`ati , pa po{to tako provedu nadjequ dana onda otidnu na grob i otkopaju ga, kad tamo, vladika Vasilije cjelokupani svet. Potom ga u }ivotunamjeste u crkvui u gorwem manastiru gdje je i dana{wi dan.