Sunce

 

   Sunce je središnja zvezda Sunčevog sistema. Ono je patuljasta zvezda spektralnog tipa G2 površinske temperature 5700 K. Kao i sve zvezde Sunce je kugla užarenog gasa a izvor energije mu je nuklearna fuzija koja se odvija u središtu gdje je temperatura približno 15 miliona kelvina. Prilikom fuzije u kojoj se dva atoma vodonika spajaju u atom helijuma uz oslobađanje energije Sunce svake sekunde troši oko 4 miliona tona svoje mase. Kora koja okružuje jezgro Sunca naziva se radijacijska zona i u njoj se fotoni, izračeni prilikom fuzije u središtu, sudaraju sa elektronima i jonima te uzrokuju ponovno zračenje svetlosti i toplote. Ispod radijacijske zone se nalazi konvekcijska zona u kojoj teku struje gasova prema višim slojevima, tamo se hlade odnosno predaju energiju i zatim ponovno vraćaju prema središtu kako bi se zagrejali. U Sunčevom omotaču postoje tri sloja i to su: Fotosfera , kromosfera i korona. Sunce kao i planete u Sunčevom sistemu rotira oko svoje ose i to jednom svakih 25 dana. Masa sunca je oko 333000 puta veća od mase Zemlje, dok mu je prečnik 109 puta veći.

                         

Površina Sunca koja se vidi u vidljivom delu spektra se naziva fotosfera. Većina zračenja koja se emituje iz fotosfere je u vidljivom delu spektra ili bliskom infracrvenom. Iznad tog sloja se nalazi Sunčeva atmosfera koja je sastavljena od vrlo vrućih gasova koja je propusna za zračenje u vidljivom delu spektra i emituje zračenje na X i ultraljubičastim talasnim dužinama. Na ovoj slici se mogu videti i Sunčeve pege.

Amosfera je gasoviti sloj koji se nalazi iznad fotosfere u Sunčevom omotaču. Možemo je videti kao svetleći prsten za vreme pomračenja Sunca.

Korona je treći sloj u Sunčevom omotaču. Kao i Hromosfera može se videti samo za vreme pomračenja. Proteže se na udaljenosti od nekoliko Sunčevih prečnika.