SVETA GORA

U Severnoj Gr~koj, u provinciji Makedonije, pod Solunom, u Jegejskom moru pru`a se trokrako poluostrvo Halkudik. Za nas najva`niji, najisto~niji krak nosi ime po planini Atos koja dominira celim poluostrvom (2030 m); Grci ga nazivaju AGION OROS, {to na na{em zna~i SVETA GORA. Ovo kopno dugo je pedesetak kilometara, a {iroko 5-12, jako razu|eno i brdovito, celo pokriveno bujnom vegetacijom, kao retko gde u Gr~koj. Oko planine Atos {ire se nepregledne {ume listopada i ~etinara u koje sekira nije za{la 1000 godina. Nepristupa~nost, dobri klimatski uslovi, obiqe vode, bujna vegetacija, relativno dosta obradivog zemqi{ta i raznovrsni samonikli plodovi pogodovali su razvoju mona{ke zajednice na ovoj svetoj zemqi.Danas je na Svetoj Gori sa~uvano 20 velikih manastira. U sredwem veku, od dolaska sv. Save i Simeona, a naro~ito posle pada Vizantije (1204) o svetogorskim manastirima veoma su se brinuli srpski gospodari i vlastela o ~emu su sa~uvana u mnogima brojna predawa, poveqe i razli~iti spomenici kulture i bogoslu`beni predmeti.Do Svete Gore se sti`e od Soluna, starim ali veoma dobro ure|enim drumom koji se jo{ naziva i Svetim putem. Na 120 kilometara od ovog velikog trgova~kog i pomorskog centra sti`e se do Jerisoa, ribarskog gradi}a, odakle mo`e da se brodom produ`i uz isto~nu obalu sve do Velike Lavre na jugu. Prvo pristani{te na tom putu jeste Hilandar. Kad se putem produ`i na jug, pre|e se na drugu stranu poluostrva i tamo je krajwa ta~ka, pre granice Svete Gore - mesta{ce Uranopolis. Odavde se brodom mo`e tako|e do krajwe ta~ke na jugu, ali brod ide naj~e{}e samo do Dafne, glavnog svetogorskog pristani{ta. Ina~e, ju`nom obalom brodovi nerado saobra}aju jer je u tom podru~ju more vrlo nemirno zbog jakih struja i ~estih oluja. Na Svetoj Gori postoji samo jedan put od betona kojim saobra}a autobus i taj ide od Dafne do Kareje i daqe na istok do manastira Ivirona. Pojedini manastiri imaju svoja motorna vozila, a laicima je zabraweno da na Svetu Goru ulaze bilo kakvim vozilom; ostala putna mre`a izme|u manastira tek je u zadwih desetak godina probijena i uglavnom su to makadamski ili {umski putevi bez ikakve podloge. ^itava Sveta Gora ispresecana je stotinama puteqaka i kozjih staza kojima su nekada hodale mazge i pe{aci.

Sveta gora - poluostrvo Atos

nazad