Negdje oko 563. godine prije nove ere kad je Zaratustra jo{ uvijek djelovao u Persiji, ro|enjem se obreo Gotama koji }e kasnije biti poznat po vjerskoj tituli Buda (Prosvijetljeni, Probu|eni). Pripadao je rodu Sajka ~ija se teritorija prostirala du` sada{nje granice izme|u Nepala i Indije. Gotama je odrastao u sredini koja ga je do izvjesnog stepena {titila od psiholo{ke nelagodnosti svojstvene monarhijskim dru{tvima. Budisti~ka legenda ka`e da je u toku jednog jedinog dana sreo starca pogrbljenog pod teretom godina, zatim te{ko oboljelo ~eljade, a onda, pogrebnu povorku sa pokojnikom koga su prijatelji nosili ka loma~i na obali rijeke. Najzad, istog dana vidio je nekog isposnika kako spokojno i sigurno kora~a drumom i to ga je uvjerilo u vrhunsku vrijednost sveta~kog `ivota. Napu{taju}i ognji{te, krenuo je u potragu za u~iteljem i vo|om koji bi bio kadar da mu uka`e na Istinu, i da ga u~i duhovnim disciplinama. Poslije dugog perioda takvog traganja u toku kojeg je upra`njavao strogo isposni{tvo, i krajnje omr{avio i islabio, kona~no je dostigao najvi{e prosve}enje zaronjen u duboko i revnosno razmi{ljanje o prirodi svoga Ja, i o uzrocima ~ovjekovog propadanja i smrti.
U svom meditiranju do`ivio je sna`no duhovno opiranje, koje je u budisti~koj terminologiji postalo poznato kao Mara, onaj Zli. Tradicionalno vjerovanje da je do velikog prosve}enja do{lo u blizini Gaje (na tlu dana{njeg Bihara) na obali Neran|are, pritoke Ganga. Prema predanju jo{ ~etiri sedmice proveo je u meditiranju pod pipalom, svetim drvetom, koje je otada poznato kao bodhi ( prosve}enje) ili drvo bo. Tradicija kazuje da je prvi propvijed tih istina, sada poznatih kao Budina dhama odr`ana u Sarnatu, kraj Benaresa. Poput mnogih drugih vjerskih u~itelja u savremenoj Indiji okupio je grupu pristlica i preobra}enika, jezgro budisti~ko - mona{kog reda ili sanghe. ^etrdeset godina krstario je sa svojim u~enicima sjevero - isto~nom Indijom sve dok, u Kusinagori nije, kao osamdesetogodi{njak skon~ao i prema budisti~koj terminologiji, ukora~io u potpunu nirvanu.

NAZAD