Postoje bar tri osnovne grane budizma: hinajana - na jugu Indije, i mahajana - na sjeveru, dok se tre}a naziva tantrizam, za koji se smatralo da je samo poseban oblik mahajane.
Tantrizam je na Tibetu imao svoj poseban razvoj. Ime tantrizam vodi porijeklo od sanskrita, i zna~i " ono {to se {iri ". Naime, to je vjera koja vodi osloba|anju od reinkarnacije i patnje. Rije~ je o posebnoj vrsti tajnog uzdizanja, o najvi{em sjedinjenju. U tantrizmu ima znatnih elemenata hinduizma.


Na Tibetu se kasnije formirao poseban oblik budisti~kog kulta, poznat pod nazivom lamaizam. Izraz je iz tibetanskog jezika i zna~i " u~itelj " - lama. To je ime za sve{tenika najvi{eg ranga u postoje}oj hijerarhiji. Tibetom vlada dalaj - lama kao istovremeno svetovni i duhovni poglavar zemlje. Za lamaizam se vezuje pojam reinkarnacija du{e. Vjeruje se da se poslije smrti poglavara, dalaj - lame, du{a pokojnika reinkarnira ili ulazi u tijelo nekog mu{kog djeteta. Budno se motri na svu djecu koja imaju neko karakteristi~no fizi~ko obilje`je: pjege po licu, izbuljene o~i, velike u{i, i sl. Potom se cedulje sa imenima takve djece stavljaju u zlatnu ~iniju i uz slo`eni obredni ceremonijal izvla~i jedno ime, ~iji se nosilac odmah imenuje dalaj - lamom. Izabrano dijete se odmah odvaja od roditelja, izoluje se od svih `ena, uklju~uju}i tu i majku, i podvrgava strogom vjerskom obrazovanju.


\ainizam - tre}a indijska religija koju je utemeljio Budin savremanik - Mohovira. To je ekstremna struja, koja propovjeda strogi asketizam. Spasenje se mo`e ostvariti samo u radikalnom oslobo|enju od materijalnog. Tek se potpunim osloba|anjem od svekolike ~ulnosti posti`e ono najvi{e - |aina. Danas u Indiji oko milion i pet stotina hiljada vjernika ispovjeda |ainizam. Otac Indije Mahatma Gandi bio je pristalica ove religije.


NAZAD