Budisti~ku misao niti obavezuje niti vezuje ideja o bo`anskom bi}u koje se, kao stvoritelj, ima smatrati odgovornim za sve {to postoji, dobro i zlo, kao {to je slu~aj sa drevnim bliskoisto~nim religijama.
U Budizmu sama vaseljena je data; niti se nudi niti se tra`i ikakvo obja{njenje njenog postojanja; bilo kakav poku{aj da se ono pribavi, rekao je Buda, mogao bi predstavljati samo zaludno {pekulisanje. Pa ipak Buda ima summum bonum, ono {to se, mada prekora~uje granice ljudskog iskustva, i danas smatra ciljem budisti~kog puta, naime- nibanu.
Pouzdaniji pristup razumijevanju predstave o nibani zahtjevao bi da se ispita sve {to je o njoj re~eno u jednom jedinom tekstu, a tekst koji se naro~ito name}e podesan u tu svrhu jeste Supa Nipata jer je op{te mi{ljenje da sadr`i ne{to od najstarije gra|e u paliskom kanonu.

Postoji nekih 18 mijesta na kojima se u Supa Nipati pominje nibana.U Supa Nipati se ponekad govore izrazi iz kojih jasno proizilazi da se ona smatra nadiskustvenim stanjem. Ka`e se, tako|e, da su oni koji znaju da je nibana nadiskustveno stanje ("ostrvo ne plus ultra") tim saznanjem "prekomerno ohla|eni" (abhinibuta). Tamo gdje nema ni~ega, gdje nema doku~enja, to je ostrvo gdje ne postoji druga strana, to je nibana, gdje vi{e nema raspadanja i smrti. Na jednom drugom mjestu u Supa Nipati vidimo da se nibana opisuje kao ne{to {to karakteri{e odsustvo smrti, santim, spokojno ili tiho, acutam, trajno - tj. kao ne{to {to karakteri{e neprela`enje iz jednog `ivota u drugi. Budisti~ki cilj, tj. nibana, sunjato ili "slobodno od".
Nibana je, sem toga, apranixita, tj. bez ~e`nje ili `udnje njoj je svojstvena zadovoljnost. S druge strane, ona je animita, {to }e re}i bez predstava, nepojmnovna. Ono {to proizilazi iz Budaghosinog pregleda i tuma~enja budisti~kog u~enja jeste da bi se o~i{}enje koje po~inje , a koje je budisti~ki cilj, moglo opisati i kao duboko- temeljno- moralna promjena.


NAZAD