ORGANI, ORGANSKI SISTEMI I ORGANIZAM  

 

debelo_copy[1].jpg (51722 bytes)

Organi su složeni dijelovi višećelijskog organizma građeni od različitih tkiva međusobno povezanih u funkcionalne cjeline. Organ obavlja jednu ili nekoliko sličnih funkcija.  

sistem_copy[1].jpg (13939 bytes)

Više organa koje povezuje u cjelinu zajednička funkcija je sistem organa. Kod sisara su to: kožni sistem skeletni sistem, mišićni sistem, nervni sistem, sistem čulnih organa, sistem za varenje, sistem za disanje, krvni i limfni sistem, sistem za izlučivanje, sistem za razmnožavanje i endokrini sistem.  
Ni tkiva, ni organi, ni organski sistemi višećelijskih životinja ne mogu da postoje kao samostalne cjeline. Niži sistemi se udružuju u više složenije, da bi udruživanjem organskih sistema u jedinstvenu cjelinu nastao organizam.  

 

 

SIMETRIJA ORGANIZMA  

Simetrija predstavlja jedan od osnovnih principa organizacije živih bića. Životinje mogu biti:  

ameba1.jpg (15455 bytes)

asimetrične - kroz tijelo se ne može povući ni jedna ravan simetrije koja bi dijelila organizam na jednake dijelove. Primjer: amebe, ascidije, sunđeri.  
radiolaria.jpg (12997 bytes) sferično simetrične su loptaste životinje. Kroz centar organizma može se povući mnogo osa i ravni simetrije. Primjer su jednoćelijske radiolarije.  
zmijuljica.jpg (9804 bytes) radijalno ili zračno simetrični organizmi su sesilni ili slabo pokretljivi organizmi. Kroz glavnu uzdužnu osu koja spaja polove tijela može se postaviti mnogo ravni simetrije. Primjer su dupljari i bodljokošci.  
leptir bil..jpg (24784 bytes)

 

bilateralnu ili dvobočnu simetriju imaju pokretni organizmi i srećemo je kod većine životinja. Kroz tijelo se može postaviti samo jedna ravan simetrije koja dijeli organizam na lijevu i desnu polovinu. Na prednjem dijelu tijela je glava sa čulima, a zadnji dio tijela je rep. Strana okrenuta ka podlozi je trbušna(ventralna) a nasuprot je leđna(dorzalna) strana.

 

povratak na početnu stranu