Σ

 

Talentovani graditeqi iz naroda, vjekovima su vezani za stvarala~ki, plemeniti posao, planirawa, projektovawa, gra|ewa - stvarawa fizi~kog okvira za ~ovjeka u prostoru.

Prvi, jednostavan ali arhitektonski definisan prostor za potrebe ~ovjeka, iz prirode, je "koliba". Izdvojen, ogra|en i oblikovan fizi~ki okvir, zadr`ao je savr{en sklad i harmoniju sa prirodom.

Vremenom se taj sklad prirodnog okru`ewa i gra|ewa mijewao, na`alost, ~esto na {tetu prirode.

Nadareni narodni graditeqi, stvarali su prostorno skromne, ali kompoziciono skladne i slo`ene ansamble gra|evina u prostoru, kao rezultat uzajamnog pro`imawa i djelovawa u datim dru{tveno - ekonomskim uslovima, kao rezultatat proisteklih potreba, na~ina `ivota i rada u prirodi.

Savremeni graditeqi osmi{qavaju gra|evine skladne funkcije, konstrukcije, izraza. Na gra|evinama je vidqiv kontinuitet tradicije i prepoznatqive su regionalne osobenosti podnebqa.

Danas o skladnom komunicirawe gra|evina u prostoru, ili o uklapawu u prirodnu i izgra|enu sredinu gotovo niko i ne vodi ra~una. Logika zdravog `ivota u praksi je gotovo neprimjewiva.

Stawe graditeqstva na teritoriji Republike Srpske, trenutno je pora`avaju}e. Projektuju se i grade gra|evine neprimjerene, prirodnim i izgra|enim uslovima lokacije, suprotno okru`ewu, regionalnim osobenostima, vrijednostima i zdravom `ivotu ~ovjeka. Na`alost, ni{ta boqe nije stawe ni u bli`em okru`ewu i susjednim dr`avama.

  "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.