Dinko [aki} - zapovjednik logora Jasenovac

Usta{ki natporu~nik Dinko [aki}, kolja~ i zloglasni krvnik, od 1942. godine bio je {ef op{teg dijela u logoru Jasenovac. U tom svojstvu, a kasnije, od 1944. u svojstvu upravnika logora vodio je istrage i davao naloge za strijeljanja, a ~esto se de{avalo da je i li~no, iz svog pi{tolja, dtreljao zato~enike. Osim u Jasenovcu, u~estvovao je u genocidima po~injenim u logorima Sunji i Sisku. U ovim logorima `rtve su bile podvrgnute najsvirepijim mu~enjima, po~ev od batinanja pa sve do mu~enja strujom. Kod svih tih zlo~ina [aki} je li~no rukovodio, a u mnogim slu~ajevima je i sam na zvjerski na~in mu~io i ubijao `rtve. Specijalno [aki}evo sredstvo za mu~enje bila je tzv. let-lampa, kojom su paljena tijela `rtava, a [aki} ga je nazivao "V. br. 1.". Osu|en je za zlo~ine genocida, ali je kaznu izbjegao, prebjegav{i u Austriju.

<<<Nazad