Ozakonjenje zlo~ina i po~etak genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima

U cilju stvaranja etni~ki ~iste Hrvatske usta{e su odmah nakon preuzimanja vlasti donijele zakone koji su u NDH omogu}ili genocid naj{irih razmjera. Pored Jevreja i Roma van zakona se na{lo i kompletno srpsko stanovni{tvo. Srbi su uklonjeni iz svih dr`avnih slu`bi, ograni~eno im je kretanje, zabranjena je }irilica, izmjenjena su imena naselja, a zabranjeno je i {tampanje knjiga latinicom na srpskom jeziku. Srbi su bili izlo`eni potpunoj diskriminaciji: protjerivanjem u Srbiju, uni{tavanjem po logorima, zatvorima i naseljima, oduzimanjem i plja~kanjem imovine. Jedan od najte`ih oblika usta{kig terora nad srpskim stanovni{tvom bio je prisilno prevo|enje u katoli~ku vjeru, jer u nacionalno ~istoj dr`avi nije moglo da se toleri{e postojanje srpske pravoslavne crkve. ^itava teritorija NDH, koju su ~inile 22 velike `upe, 142 kotara i 1.002 op{tine, zahva}ena je masovnim istrebljenjem Srba, Jevreja, Roma i likvidacijom ostalih protivnika usta{kog poretka.

Teror nad Srbima u NDH po~eo je ve} 28. aprila 1941. strjeljanjem ljudi u Gudovcu kod Bjelovara, a masovne razmjere dobio je u ljeto 1941. u Hercegovini, Baniji, Kordunu, Lici i Bosni.

Zakonske odredbe:

<<<Nazad