Ru{enje logora Jasenovac

Jo{ aprila 1945. usta{e su po~ele pripreme za miniranje, ru{enje i likvidaciju logora Jasenovca, s ciljem otklanjanja tragova svojih zlo~ina. Kona~na likvidacija logora po~ela je 20. aprila 1945. kada je poslednja grupa `ena i djece spaljena na loma~ama u Gradini, a zatim je ustankom logora{a 22. aprila, kona~no prestao da postoji koncentracioni logor Jasenovac - logor smrti. Jedinice JA u{le su u Jasenovac 2. maja 1945. godine, a zatim je u njemu radila Zemaljska komisija Hrvatske. Po zavr{etku rada tokom 1945. godine vlasti NR Hrvatske su pristupile ru{enju svih objekata (poru{enih, djelimi~no poru{enih i neo{te}enih), tako da su cio kompleks sravnili sa zemljom i prepustili prirodi da zaraste u korov i jednu veliku uzdaju}i se u zaborav.

 

 

<<<Nazad