Stvaranje Nezavisne Dr`ave Hrvatske

 
Ante Paveli}
  Jo{ u toku aprilskog rata, pod za{titom okupacionih trupa nacisti~ke Njema~ke i fa{isti~ke Italije, progla{ena je 10. aprila 1941. godine Nezavisna Dr`ava Hrvatska (NDH). Istovremeno su vlast preuzele usta{e, na ~elu sa Antom Paveli}em, pri ~emu su imale podr{ku rukovodstva Hrvatske selja~ke stranke Vlatka Ma~eka I zna~ajan oslonac me|u katoli~kim poglavarima, na ~elu sa nadbiskupom Alojzijem Stepincem. Proglasiv{i Muslimane delom hrvatskog naroda, usta{e su nai{le na aktivnu podr{ku pojedinih predstavnika Jugoslovenske muslimanske organizacije. Novostvorena NDH obuhvatala je teritoriju od101.464 kvadratna kilometra i brojala je 6,500.000 stanovnika: 3,450.000 Hrvata, 1,975.000 Srba, 700.000 Muslimana, 180.000 Njemaca, 75.000 Ma|ara, 65.000 Slovaka, 40.000 Jevreja, 30.000 Slovenaca, 5.000 Italijana i 28.000 pripadnika drugih nacionalnosti. Ova marionetska tvorevina trajala je pune ~etiri godine. Nestala je sa karte Evrope 8. maja 1945. godine.


Karta NDH (1941-1945)

<<<Nazad