Grčka

 

lSlužbeno ime Helenska Republika,

lGlavni grad je Atina.
lPopulacija je 10.6 miliona
lValuta je drahma
lJezik je grčki.
lSa sjevera graniči sa Makedonijom, Bugarskom i sa zapada sa Albanijom.
 
lSnage se ogledaju u tome što je najjača turistička destinacija u Evropi. Efikasan poljoprivredni izvoznik. Najveći je svetski vlasnik brodski flota.

Slabosti: visok nivo javnog duga, visoka kamatna stopa i birokratski bankovni sistem  obeshrabruju privatnu inicijativu. Veliki često siromašno vođen javni sektor, crna ekonomija koja iznosi 30%-50% GDP-a.

Grčka ima mješovitu kapitalističku ekonomija sa javnim sektorom koji broji polovinu GDP-a i sa GDP per capita od 70% od vodećih evropskih ekonomija. Turizam nosi 15% GDP-a. Imigranti čine približno jednu petinu radne snage, većinom u fizičkim poslovima. Grčka je najveći primalac EU pomoći, koja iznosi oko 3.3% GDP-a. Ekonomija se stabilizovala i zabilježila ekonomski rast odo 4% od 1997. godine, koji prelazi EU rast za jedan procenat. Preostali zadaci uključuju redukciju javnog duga, inflacije i nezaposlenosti, i dalje restruktuiranje ekonomije, uključujući privatizaciju nekoliko državnih preduzeća, sprovođenje penzionih i drugih reformi, i minimiziranje birokratske neefikasnosti. 2004. godine održale su se Olimpijske igre u Ateni.

 

Izvoz Uvoz
 Njemačka  Italija
Italija Njemačka
UK Francuska
SAD Holandija
Francuska UK
 
l
l 
l
l
l