KOMUNISTIČKA PARTIJA KINE

KPK osnovana je 1. jula 1921. na tajnom sastanku u Šangaju, a na vlast je došla 1949. posle građanskog rata, koji je okončan bekstvom nacionalista poražene vlade na Tajvan. Ona je vladajuća partija u Kini i predstavlja interese cele kineske nacije.  Posle 28 godina naporne borbe KPK je odvela kineske narode do pobede u novoj demokratskoj revoluciji i osnivanja Narodne Republike Kine.  Od tada, je savladavala razne prepreke, pretvarajući Kinu od siromašne i zaostale polu-kolonijalne i polufeudalne države u socijalističku državu sa ubzanim razvojem.  KPK ostvaruje ideološko i političko vođstvo.  Partija razvija svoje ideje i politiku na osnovu koncentrisane volje naroda a zatim ih transformiše u državne zakone i odluke koje usvaja KPK.  Ipak partija ne zauzima mesto Vlade u vođstvu države.  Njene aktivnosti su u okviru ustava i zakona koje mora da poštuje.  Svi članovi partije, kao i ostali građani, su jednaki pred zakonom.  Treća plenarna sednica XI KPK centralnog komiteta, održane u decembru 1978. godine, je odlučila da se  partijski rad usmeri na modernizaciju socijalizma, reforme i politiku otvaranja.  Za vreme reformi i otvaranja i formiranja socijalističke tržišne ekonomije, KPK se sučeljavala sa oštrim probama.  Partija se borila protiv korupcije i za uspostavljanje poštenja kao primarnog cilja u procesu samoizgrađivanja.  Treća plenarna sednica XIV KPK centralnog komiteta održane 1993. godine, je ukazala da je borba protiv korupcije i izgradnja čiste administracije, je osnovni uslov i važna garancija za uspostavljanje socijalističke tržišne ekonomske strukture, i ima vitalan značaj za uspeh programa reformi i sudbinu partije i zemlje.    Centralni komitet KPK je obratio veliku pažnju na usmeravanje partijskih i državnih vođa da vode u izvršavanju svojih dužnosti na čist i pošten način.  Vođeni su brojni veliki postupci a radi zaustavljanja nezdravih tendencija koje su negativno uticale na narod.

XVI nacionalni kongres KPK je održan u Pekingu od 8.-14. novembra 2002. godine.  Generalni sekretar Jiang Zemin je podneo izveštaj o radu između dva kongresa pod naslovom " Izgradnja naprednog društva na zaobilazan način i stvaranje novih uslova za izgradnju socijalizma sa kineskim karakteristikama ".  U komentaru  izveštaja rečeno je da  su  na suptilan način tretirane teme kao što je geslo pod kojim treba voditi dalje promene,  kojim putem treba ići i koje ciljeve treba da ostvari KPK u novom veku.  Izveštaj je faktički politička dekleracija i akcioni program KPK koji ima cilj da ujedinjen narod, kao i sve etničke grupe, vodi u pravcu daljeg razvoja u XXI veku. Kongres je prihvatio da vodeća ideološka misao KPK bude sadržana u " Tri predstavnika ",  marksizam-lenjinizam, misli Mao Zedong-a i teorija Deng Xiaoping-a.  Najviši ideal i krajnji cilj KPK je ostvarenje komunizma.

2132 delegata XVI kongresa KPK su glasanjem izabrali 198 članova i 158 alternativnih članova Centralnog komitata.  Takođe su izabrali 121 člana Centralne disciplinske komisije  ( Central Commission for Discipline Inspection ).  Generalni seretar Centralnog komiteta KPK je Hu Jintao.

Politbiro  ( Political Bureau of CPC Central Committee )
Članovi stalnog komiteta:  Hu Jintao, Wu Bangguo, Wen Jiabao,  Jia Qinglin, Zeng Qinghong, Huang Ju, Wu Guanzheng, Li Changchun i Luo Gan.  Članovi su i :  Wang Lequan, Eang Zhaoguo, Hui Liangyu (Hui), Liu Qi, Liu Yunshan, Li Changchun, Wu Yi, Wu Bangguo, Wu Guanzheng, Zhang Lichang, Zhang Dejiang, Chen Liangyu, Luo Gan, Zhou Yongkang, Hu Jintao, Yu Zhengsheng, He Guoqiang, Jia Qinlin, Guo Boxiong, Huang Ju, Cao Gangchuan, Zeng Qinghong, Zeng Peiyan i en Jiabao.  Rezervni član:  Wang Gang.

U Centralnom komitetu ima 27 žena i 35  predstavnika etničkih manjina.  Svi članovi XVI Centralnog komiteta, kao i njihovi zamenici, su započeli svoj radni vek posle osnivanja KPK 1949. godine, uključujući i nekoliko članova koji su počeli da rade posle početka reformi i politike otvaranja u kasnim sedamdesetim godinama XX veka.  Njihova prosečna starost je 55,4 godine, od kojih je jedna petina ispod 50 godina starosti a 98,6% članova  komiteta ima najmanje srednju školsku spremu.

Sada KPK ima više od 66 miliona članova organizovanih u 3,54 miliona partijskih ogranaka.  Novine Renmin Ribao ( Pople's Daily ) je organ Centralnog komiteta a časopis Quishi ( Seeking Truth ) je publikacija koja tretira teorijsku osnovu KPK.

home page