II Svjetski rat

Napad na Jugoslaviju počeo je bez objave rata u zoru 6.4.1941.U munjevitom napadu avijacije poginulo je mnogo civila i porušeno mnogo zgrada.Njemačke jedinice su ušle u Zagreb 10.4.1941. a pukovnik Slavko Kvaternik u ime Pavelića proglasio NDH.Sporazum o primirju ustvari o bezuslovoj kapitulaciji potpisali su pukovnik fon Vajks i ministar Marković u Beogradu 17.4.1941.Jugoslavija je okupirana, opljačkana i rasparčana.U sklopu priprema za ustanak u Beogradu 27.6.1941. formiran Glavni štab NOP-a.Za komadanta je izabran J.B.Tito.Pukovnik jugoslovenske vojske Dragoljub DRAŽA Mihajlović je poslije kapitulacije Jugoslavije sa grupom oficira na Ravnu goru da bi počeo borbu protiv okupatora.U oktobru 1941. u Brajićima održan je sastanak između Tita i Draže Mihajlovića.Dogovorena je zajednička borba ali se dogovor nije poštovao.Dakle u Srbiji su postijala dva Antifašistička pokreta Četnički i Komunistički.Koncentracioni logor Jasenovac je najveći grad mrtvih antifašista.Ubijene ljude nisu sahranjivali već su ih zatrpavali u zajedničke jame ili spaljivali u krematorijumu.26. i 27.11.1942. u Bihaću je osnovan AVNOJ  sa ciljem da po oslobođenju preuzme svu državnu vlast.Njemačka komanda je pokušala da vazdušnim desantom uništi Vrhovni štab koji se nalazio u Drvaru.Desant na Drvar je izvršen 25.5.1944. na Titov rođendan.Njemačka vojska je s ciljem da izbjegne okruženje i da se preda Engleskoj ili Američkoj vojsci pružila otpor do 15.5.1945.Toga dana se predao glavni komadant Njemačke vojske čime je završen rat u Jugoslaviji.Jugoslavija je u borbi protiv fašizma imala 1 700 000 poginulih (19,8% st.).Ukupna šteta Jugoslavije u II Svjetskom ratu je 46 milijardi dolara.

 

pocetna strana