Pojava građanstva nastupa u Srbiji tek po učvršćenju vlasti kneza Miloša. Mlada građanska klasa težila je da se obogati, a na tom putu morala je doći u sukob sa interesima kneza. Otuda su prvi koraci srpske buržoazije bili označeni borbom između nje i kneza Miloša Obrenovića, a potom kneza Aleksandra Karađorđevića, koji je vodio borbu sa ustavobraniteljima- prvom izdvojenom političkom grupom koju je srpska buržoazija formirala.

 

home