NUKLEARNA FIZIKA

Radioaktivnost

Atom i atomsko jezgro

Detekcija radioaktivnog zračenja

Istorijat

ATOM I ATOMSKO JEZGRO:

Atom (grčki άτομον - nedeljiv) je najmanji delić koji ispoljava sve osobine hemisjog elementa. Atom se sastoji od 3 tipa subatomskih čestica:

Hemijske osobine atoma određuje broj protona u njemu (redni broj) a masu broj protona i broj neutrona. Atom kao celina je neutralan jer sadrži isti broj elektrona i protona. Atom postaje naeletrisan tako što primi ili otpusti jedan ili više elektrona i postaje jon.

Hemijske osobine atoma ne zavise od broja neutrona pa postoje atomi istog elementa sa različitim brojem neutrona - izotopi.

Atomska jezgra sa nepovoljnim odnosom broja protona i broja neutrona su nestabilna i putem radioaktivnog raspada prelaz u stabilnija.

Jezgro (atomsko jezgro) je centar atoma. Sastoji se iz jednog ili više protona i od jednog ili više neutrona takođe, odim jezgra koje se sastoji samo od jednog protona. Broj protona u atomskom jezgru se zove atomski broj, i određuje kom hemijskom elementu atom pripada (na primer vodonik, ugljenik, kiseonik, itd.). Broj neutrona određuje izotop elementa. Brojevi protona i neutrona u jezgru su u korelaciji; obično su približno jednaki, u većim jezgrima ima više neutrona. Ova dva broja zajedno određuju nukleid (tip jezgra - nukleusa). Protoni i neutroni imaju skoro jednake mase, i njihov zajednički broj maseni broj, je približno jednak atomskoj masi atoma (svaki izotop elementa ima jedinstvenu atomsku masu). Masa elektrona je mala i ne doprinosi značajno atomskoj masi.

Prečnik (zavisno od definicije) nukleona je otprilike 1 fm, a prečni jezgra je u načelu kubni koren masenog broja puta 1 fm što je manje od 0.01 % prečnika atoma. Stoga je gustina jezgra više od trilion puta veća od gustine celog atoma.